Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Ambiciózny projekt pre choroby srdca a ciev na Slovensku
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta
MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Interní a cévní ambulance Olomouc
Hluboká žilní trombóza – minimum pro praktické lékaře
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
Sitagliptín – reprezentant novej skupiny farmák určených na liečbu diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Manažment liečby pacienta so schizofréniou
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
Ošetrovanie chronického defektu na predkolení je častý problém vyskytujúci sa v ambulantnej praxi dermatológa. Tradičné ošetrovanie predstavuje stále aktuálny, avšak zložitý postup, zaťažený subjektívnymi preferenciami a miestnymi tradíciami. Hlavným rizikom „klasickej„ liečby je možnosť lokálnej a systémovej toxicity prípravkov. Vlhká terapia predstavuje moderný prístup, ktorý vďaka jednoduchosti systému produktov znižuje riziko nesprávneho výberu prípravku. Znalosť generického systému prípravkov vlhkej terapie umožňuje jednoduchú orientáciu pri voľbe konkrétneho produktu.
Kľúčové slová: vredy predkolenia, vlhká terapia, klasická liečba

Traditional and moist therapy of the lower leg ulcer
Lower leg ulcer treatment is a frequent topic encountered by practical dermatologist. Although the traditional approach is still topical, it is a most complicated treatment modality influenced by personal preferences and geographical customs. Important problems are topical and systemic toxicity. Moist treatment, on the other hand is a novel approach, which through its simplicity lowers the risk of improper treatment. Knowledge of the moist therapy products generic categories enables one to choose properly among douzens of products available.
Key words: lower leg ulcers, moist therapy, traditional therapy
POD LUPOU
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.