Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Ambiciózny projekt pre choroby srdca a ciev na Slovensku
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta
MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Interní a cévní ambulance Olomouc
Hluboká žilní trombóza – minimum pro praktické lékaře
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
Sitagliptín – reprezentant novej skupiny farmák určených na liečbu diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Manažment liečby pacienta so schizofréniou
Schizofrénia je obvykle celoživotne prebiehajúca vážna duševná porucha. Jej dôsledky nezasahujú len samotných ľudí s touto poruchou, ale aj ich blízke okolie. Komorbidita rôznych telesných ochorení je u ľudí so schizofréniou častejšia než u ľudí v bežnej populácii. Navyše, antipsychotická liečba prináša viaceré nežiaduce účinky, ktorých korekcia a prevencia je často interdisciplinárnou záležitosťou. Tento článok ponúka stručný prehľad možností psychofamakologickej liečby a jej nežiaducich účinkov. Zároveň poukazuje na nevyhnutnosť psychoedukácie pacienta aj príbuzných, psychoterapie a monitoringu včasných – varovných – príznakov relapsu, pri ktorom môžu zastávať v starostlivosti o pacienta so schizofréniou významnú rolu aj praktickí lekári a špecialisti z iných odborov (než psychiatri).
Kľúčové slová: schizofrénia, atypické antipsychotiká, hyperprolaktinémia, antipsychotikami podmienené extrapyramídové príznaky, metabolický syndróm

Management and treatment of patient with schizophrenia
as well. There is a higher incidence of comorbidity of other physical diseases compared with normal population. Moreover, antipsychotic medicaments bring some side-effects, that have to be prevented and corrected interdisciplinary. This issue offers a brief overview of oportunities of psychofarmacological treatment and its side-effects. At once, it suggests inevitability of psychoeducation, psychoterapy and monitoring of early realpse symptoms, where general practicioners and other physicians (non- psychiatrists) could play an important role in care of people with schizophrenia.
Key words: schizophrenia, atypical antipsychotics, hyperprolactinemia, antipsychotics-induced extrapyramidal disorders, metabolic syndrome
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
POD LUPOU
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.