Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Ambiciózny projekt pre choroby srdca a ciev na Slovensku
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta
Riziko venózneho tromboembolizmu (VTE) a jeho recidívy je u onkologických pacientov oproti iným pacientom zvýšené. Autori sa venujú patofyziológii, rizikovým faktorom, diagnostike, prevencii a liečbe. V článku sa porovnávajú odporúčania ASCO (American Society of Clinical Oncology) z roku 2007 a ACCP (American College of Chest Physicians) z roku 2008, venuje sa pozornosť výhodám heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH) v prevencii a liečbe VTE u onkologických pacientov a možnému priaznivému vplyvu HNMH na ich celkové prežívanie. Je dôležité zdôrazniť, že VTE môže byť prvým signálom doteraz nepoznanej malignity. Pacienta s flebotrombózou, tromboflebitídou či pľúcnou embolizáciou je nutné podrobiť skríningu onkologických ochorení.
Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, odporúčania, tromboprofylaxia, rakovina

Prophylaxis of the venous thromboembolism in patients with cancer
The risk of venous thromboembolism (VTE) and its recurrence are higher in patients with cancer than in other patients. Pathophysiology, risk factors, diagnosis, VTE prevention and treatment in oncological patients are discussed in the review. ASCO (American Society of Clinical Oncology) recommendations published in 2007 are compared with those of ACCP (American College of Chest Physicians) from 2008. The authors also discussed the advantages of low molecular weight heparins (LMWH) in both VTE prevention and treatment, as well as LMWH effects on overall survival of cancer patients. Mainly the fact that VTE might be the first sign of until unknown oncological disease is emphasized; it is always important to keep this knowledge in the mind and every patient should undergo the cancer screening.
Key words: venous thromboembolism, low molecular weight heparins, guidelines, thromboprophylaxis, malignancy
MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Interní a cévní ambulance Olomouc
Hluboká žilní trombóza – minimum pro praktické lékaře
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
Sitagliptín – reprezentant novej skupiny farmák určených na liečbu diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Manažment liečby pacienta so schizofréniou
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
POD LUPOU
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.