Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Ambiciózny projekt pre choroby srdca a ciev na Slovensku
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba
Legionelóza je infekčné ochorenie vyvolané gramnegatívnymi baktériami, legionelami. Môže prebiehať ako životohrozujúca atypická pneumónia, legionárska choroba alebo ako chrípke podobná nepneumonická forma, Pontiacka horúčka, niekedy i asymptomaticky. Vzniká inhaláciou vodného aerosólu kontaminovaného legionelami. V Európe sa ročne hlási 5000 – 6000 legionelových ochorení (incidencia 10 – 11/milión obyvateľov), na Slovensku je táto infekcia zriedkavá, ročne sa hlásilo 0 – 9 ochorení (incidencia 0,2 – 1,7/milión obyvateľov). Legionelóza sa diagnostikuje najmä kultiváciou vzoriek z dolných dýchacích ciest na BCYEα selektívnych pôdach, detekciou legionelového antigénu v moči a dôkazom špecifických protilátok sérologickými testami. V liečbe legionárskej choroby sa v súčasnosti používajú novšie makrolidové antibiotiká (makroazalidy) a fluorochinolóny (levofloxacín). Dávkovanie, dĺžka liečby, kombinácie sa volia podľa závažnosti ochorenia a rizikových faktorov (imunosupresia) pacientov.
Kľúčové slová: legionárska choroba, Pontiacka horúčka, legionely, diagnostika, liečba

Legionelloses – clinical picture, epidemiology, diagnostics, therapy
Legionellosis is an infectious disease caused by gramnegative bacteria, legionellae. The disease could manifest as life threatening atypical pneumonia, Legionnaires´ disease or as flu-like nonpneumonic form, Pontiac fever, sometimes is the infection asymptomatic. It is caused by inhalation of water aerosol contaminated by legionellae. In Europe about 5 000 – 6 000 legionella cases are notified per year (incidence rate of 10 – 11 per million population), in Slovakia this infection is rare, 0 – 9 cases were notified per year (incidence rate of 0,2 – 1,7 per million population). The methods available to diagnose legionellosis are mainly culture of samples from lower respiratory system on BCYEα selective media, urinary antigen detection and detection of specific antibodies by serological tests. In therapy of Legionnaires´ disease newer macrolides (macroazalides) and fluoroquinolones (levofloxacin) are currently used. Dosage, duration of therapy, combinations should be recommended according to severity of disease and risk factors (immunosupression) of patients.
Key words: Legionnaires´disease, Pontiac fever, legionellae, diagnostics, therapy
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta
MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Interní a cévní ambulance Olomouc
Hluboká žilní trombóza – minimum pro praktické lékaře
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
Sitagliptín – reprezentant novej skupiny farmák určených na liečbu diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Manažment liečby pacienta so schizofréniou
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
POD LUPOU
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.