Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Ambiciózny projekt pre choroby srdca a ciev na Slovensku
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek
Chronické ochorenie obličiek sa považuje za zriedkavé ochorenie, pri ktorom sa nerobí aktívny skríning. Veľké klinické štúdie aj medicínska prax poukazujú na to, že včasná diagnostika a správne monitorovanie pacienta s chronickým ochorením obličiek môže oddialiť alebo aj zabrániť progresii ochorenia do renálnej insuficiencie. Skorá identifikácia pacientov už vo včasných štádiách chronického ochorenia obličiek by mala byť prioritou hlavne lekárov prvého kontaktu, teda praktických, resp. rodinných lekárov. Rizikoví sú najmä jedinci s rodinnou anamnézou ochorenia obličiek, diabetom, hypertenziou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Veľmi efektívnym sa ukázal skríning všetkých pacientov vo veku nad 60 rokov, aj keď ostatné rizikové faktory chronického ochorenia obličiek nie sú prítomné.
Kľúčové slová: chronické ochorenie obličiek, diabetes, hypertenzia, odhad glomerulovej filtrácie, proteinúria, skríning

Definition, evaluation, and classification of chronic kidney disease
Chronic kidney disease is considered a rare disease without screening program targeting population at increased risk. Large clinical trials and medical practice suggest that early diagnosis and proper monitoring of patients with chronic kidney disease can delay or even prevent disease progression to renal insufficiency. Identification of patients in the early stages of chronic renal disease should be a priority, especially for doctors of first contact e. g. general practitioners, family doctors. At risk are particularly individuals with a family history of kidney disease and individuals with hypertension, diabetes and cardiovascular diseases. Very effective is also screening of all individuals over 60 years, although other risk factors for kidney disease are not present.
Key words: chronic kidney disease, diabetes, hypertension, estimated glomerular filtration rate, proteinuria, screening
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta
MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Interní a cévní ambulance Olomouc
Hluboká žilní trombóza – minimum pro praktické lékaře
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
Sitagliptín – reprezentant novej skupiny farmák určených na liečbu diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Manažment liečby pacienta so schizofréniou
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
POD LUPOU
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.