Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT - ANTIAGREGAčNÁ LIEčBA
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.
2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Současná antiagregační terapie v praxi
Antiagregační léčba zůstává jedním ze základních sekundárně preventivních léčebných opatření při léčbě komplikací aterosklerózy a musí navazovat na všechny další léčebná opatření. Cílem dalšího výzkumu je učinit tuto léčbu ještě účinnější s menším výskytem vedlejších účinků. Základním protidestičkovým lékem zůstává kyselina acetylsalicylová, která snižuje o čtvrtinu výskyt vážných cévních příhod u nemocných se symptomatickou aterosklerózou. Antagonisté receptorů pro ADP – clopidogrel a ticlopidin – jsou účinnější ve snížení rizika cévních příhod o dalších 10 % při zvýšení ekonomické náročnosti léčby. Kombinace kyseliny acetylsalicylové s antagonisty ADP receptorů je významně účinnější v prevenci trombotických komplikací než jednotlivé protidestičkové léky samotné, nepostradatelná je tato léčba u intervenčních zákroků a po akutních koronárních syndromech. Zatím tuto kombinaci neumíme používat v léčbě akutních cévních mozkových příhod pro větší výskyt krvácení a je méně účinná než antikoagulační léčba v prevenci embolizací u fibrilace síní. Intenzivně probíhá výzkum nových látek spojující vlastnosti protidestičkové a antikoagulační.
Kľúčové slová: primární a sekundární prevence ischemické choroby srdeční, antitrombotika

Contemporary antiplatelet treatment in clinical practice
Antiplatelet treatment remains one of the basic preventive therapeutic measures in treatment of atherosclerosis complications and must be accompanied by all other therapeutic measures. The goal of further research is to make the treatment even more effective with fewer side effects. Acetylsalicylic acid remains a basic antiplatelet medication that decreases the incidence of serious vascular events in patients with symptomatic atherosclerosis by 25 %. ADP receptor antagonists – clopidogrel and ticlopidin – are more effective in decrease of risk of vascular events by another 10 % with an increase of cost of treatment. A combination of acetylsalicylic acid with ADP receptor antagonists is significantly more effective in prevention of thrombotic complications than individual drugs alone, especially important is the combination treatment in interventions and after acute coronary syndromes. So far we do not know how to use the combination in the treatment of acute cerebrovascular events because of increased risk of bleeding and it is less effective than anticoagulation treatment in prevention of cardioembolism in atrial fibrillation. New medications combining properties of antiplatelet and anticoagulation treatment are intensively being developed.
Key words: primary and secondary prevention of ischemic heart disease, antithrombotics
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a FNsP v Bratislave
Claudicatio Intermittens – možnosti ambulantnej liečby
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky – změny po publikaci doporučení ESO 2008 a 2009
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Kriška
Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecný lekár, Nové Zámky
Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii
created by © zooom.sk s.r.o.