Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Postoje verejnosti k hospicovej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne problémy pri liečbe opioidmi v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Rôzne formy rekurentnej chronickej bolesti, ktoré sa vyskytujú súbežne u žien
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN Brno
Profylaktická léčba migrény
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Peter Križan, CSc.
Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Dispozícia pacienta a paliatívna medicína
Autonómia pacienta sa za okolností bežného poskytovania plánovaných zdravotných výkonov vyjadruje informovaným súhlasom, ktorý je súčasťou slovenskej zdravotnej legislatívy. Táto autonómia zatiaľ nie je právnou formou písomnej dispozície pacienta (living will) predĺžená až za hranicu jeho fyzickej a psychickej možnosti a schopnosti rozhodovať o sebe. Článok sa zaoberá najmä rozborom etických otázok, ktoré v súvislosti s uplatnením dispozície pacienta vznikajú v paliatívnej medicíne, a povzbudzuje legislatívnu iniciatívu, ktorá by dispozíciu pacienta upravila.
Kľúčové slová: dispozícia pacienta, informovaný súhlas.

Living will and palliative medicine
Patient autonomy, facing the provision of health care services, usually will be expressed in terms of informed consent. Until now this autonomy can not be prolonged beyond his or her physical and psychical possibility and ability to decide about him or herself. The paper is discussing in particular the ethical issues arising in palliative medicine with applying patient’s living will and will encourage the legal initiative regarding the adopting a living will act in Slovakia.
Key words: living will, informed consent.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Paliativní péče v dětské neurologii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Čiljaková
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
MUDr. Miriam Galová
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
Špecifiká bolesti a jej liečby u pacientov s pľúcnymi nádormi
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc – Sv. Kopeček
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
Trestní stíhání za odborně poskytnutou paliativní péči – nesmysl anebo reálná hrozba?
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin
Hydromorfón a jeho miesto v liečbe bolesti
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Novinky ve farmakologii opioidů s významem pro praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Rajhrad
I. česko-slovenská konference paliativní medicíny, 12. 11. 2009, Olomouc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB Martin, 11. 2. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.