Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Postoje verejnosti k hospicovej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne problémy pri liečbe opioidmi v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Rôzne formy rekurentnej chronickej bolesti, ktoré sa vyskytujú súbežne u žien
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex
Mnohopočetná skleróza je zápalové a degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému autoimunitného pôvodu. U progredujúcich ochorení a po ukončení liečby modifikujúcej prirodzený priebeh ochorenia sa sústreďuje pozornosť hlavne na liečbu symptómov a potrebu paliatívnej starostlivosti. Najčastejšími symptómami sú poruchy hybnosti, spasticita, bolesti, poruchy zraku, únava, tremor, bulbárne poruchy, sfinkterové poruchy, kognitívne poruchy a depresie. Pacienti najčastejšie zomierajú na respiračné a obličkové komplikácie. Zachovanie kvality života a dôstojnosti pacienta by malo byť hlavným cieľom paliatívnej liečby tohto progredujúceho neurologického ochorenia.
Kľúčové slová: mnohopočetná skleróza, symptómy, kvalita života, paliatívna liečba.

Palliative care and treatment in multiple sclerosis patients
Multiple sclerosis is inflammatory and degenerative disease of the central nervous system with autoimmune origin. In progressive types of multiple sclerosis and after disease modifying treatment failure attention focuses primarily to the symptom treatment and the need for palliative care. The most common symptoms are movement disorders, spasticity, pain, visual disturbances, fatigue, tremor, bulbar symptoms, sphincter disturbances, cognitive failure and depression. Patients often die of respiratory and renal complications. Maintaining quality of life and dignity of the patient should be the main aim of palliative treatment of this progressive neurological disease.
Key words: multiple sclerosis, symptoms, quality of Life, palliative care.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN Brno
Profylaktická léčba migrény
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Peter Križan, CSc.
Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Dispozícia pacienta a paliatívna medicína
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Paliativní péče v dětské neurologii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Čiljaková
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
MUDr. Miriam Galová
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
Špecifiká bolesti a jej liečby u pacientov s pľúcnymi nádormi
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc – Sv. Kopeček
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
Trestní stíhání za odborně poskytnutou paliativní péči – nesmysl anebo reálná hrozba?
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin
Hydromorfón a jeho miesto v liečbe bolesti
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Novinky ve farmakologii opioidů s významem pro praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Rajhrad
I. česko-slovenská konference paliativní medicíny, 12. 11. 2009, Olomouc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB Martin, 11. 2. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.