Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Bratislava
Starostlivosť o hranične nezrelého novorodenca z aspektu všeobecného lekára pre deti a dorast
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Daniela Novotňáková, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Kristína Halmová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Roman Blahuta
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Prvá pomoc pri luxácii zubov
MUDr. Ingrid Urbančíková
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica, Košice
Vírusová hepatitída A
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Léčba antibiotiky v primární pediatrické péči
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Antirachitický účinok vitamínu D – praktické odporúčania pre pediatrickú prax
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gynekologická a porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Anna Harčárová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Katedra farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD.
1. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave
Predložená štúdia sa zaoberá problematikou detí a adolescentov hospitalizovaných kvôli akútnej intoxikácii alkoholom. Metódy. Analyzovali sme lekárske záznamy detí a adolescentov vo veku do 18 rokov, hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996 – 2005 kvôli akútnej intoxikácii alkoholom. Výsledky. V rokoch 1996 až 2005 bolo hospitalizovaných 537 pacientov (273 chlapcov a 264 dievčat) s akútnou intoxikáciou alkoholom (1,5 % všetkých hospitalizácií a 34,2 % všetkých intoxikácií). Priemerný vek pacientov s intoxikáciou alkoholom bol 15,1 ± 1,7 rokov, pričom najmladší pacient bol 9-ročný. Počet hospitalizovaných sa každoročne zvyšoval (R2 = 0,935) (p < 0,001). Priemerná koncentrácia alkoholu v krvi bola 1,98 ± 0,57 g/l a v rokoch 2001 – 2005 sa v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím zvýšila (p < 0,001). Priemerný stupeň závažnosti intoxikácie bol 1,53 ± 0,61 a v rokoch 2001 – 2005 sa zvýšil v korelácii s koncentráciou alkoholu v krvi (p < 0,001). Záver. Výsledky tejto analýzy zdôrazňujú závažnosť konzumácie alkoholu neplnoletými mladými ľuďmi na Slovensku.
Kľúčové slová: etanol, akútne intoxikácie, deti a adolescenti, koncentrácia alkoholu v krvi.

Alcohol intoxication requiring hospital admission in children and adolescents: Retrospective analysis at the University Children’s Hospital in the Slovak Republic
Background. Few epidemiological studies have investigated the problem of children and adolescents having to be taken to hospital with acute alcohol intoxication. Methods. We reviewed the medical records of children and adolescents aged ± 18 years hospitalised with sole alcohol intoxication in the University Children‘s Hospital in Bratislava, Slovak Republic, during the years 1996 – 2005. Results. 537 patients (273 boys and 264 girls) were admitted to hospital between 1996 and 2005 with intentional acute alcohol intoxication (1,5 % of all admissions and 34,2 % of all intoxications). The average age of the patients with alcohol intoxication presented to hospital was 15,1 ± 1,7 and the youngest were 9-year-old children. The admission rate for alcohol intoxication proportionally increased every year (R2 = 0,935) (p < 0,001). The average blood alcohol level was 1,98 ± 0,57 g/l and it increased in 2001 – 2005 in relation to the previous 5 years (p < 0,001). The Mean Poisoning Severity Score was 1,53 ± 0,61 and had increased in line with blood alcohol level for the years 2001 – 2005 (p < 0,001). Conclusions. The results of this analysis draw a picture of the severity of underage alcohol consumption by young people in the Slovak Republic.
Key words: ethanol, acute intoxication, children, adolescent, BAL.
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Romana Ryšavá, PhD.
Klinika nefrológie, 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypokaliemická metabolická alkalóza u trojročného dieťaťa
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Ústav farmakologie, 2. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. Igor Zupanets, MD, PhD.
Dpt. of Clinical Pharmacology, National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie, LF Univerzity Komenského, Bratislava
Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Phenobarbital v liečbe zdravých novorodencov – áno alebo nie?
POD LUPOU
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
INFORMÁCIE
Božena Drínová
Detská ozdravovňa Biela Skala, Častá
MUDr. Katarína Babinská ml.
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Mgr. Margaréta Kubešová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Úloha detských ozdravovní v liečbe obezity u detí
created by © zooom.sk s.r.o.