Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Bratislava
Starostlivosť o hranične nezrelého novorodenca z aspektu všeobecného lekára pre deti a dorast
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Daniela Novotňáková, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Kristína Halmová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Roman Blahuta
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Prvá pomoc pri luxácii zubov
MUDr. Ingrid Urbančíková
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica, Košice
Vírusová hepatitída A
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Léčba antibiotiky v primární pediatrické péči
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Antirachitický účinok vitamínu D – praktické odporúčania pre pediatrickú prax
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gynekologická a porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba
Řízení menstruačního cyklu nedozrálou osou hypothalamus – hypofýza – ovarium je charakterizováno chyběním ovulace ve více než 50 % cyklu, který proto může být nepravidelný. Dysmenorea je bolestivá menstruace, někdy i s vegetativními příznaky, vzniká obvykle až za nějaký čas po menarché a je charakteristická pro bifázické (ovulační) cykly. Oligomenorea je nejčastější poruchou cyklu v adolescenci a můžeme ji tolerovat, pokud krvácení není příliš silné, příliš dlouhé a příliš časté („3× příliš“). Juvenilní metrorágie je adolescentní formou dysfunkčního děložního krvácení (DUB). Léčíme ji podáním malé dávky estrogenu (zastaví krvácení), progesteronu (způsobí sekreční transformaci dysfunkčního endometria) a prevencí recidiv podáváním gestagenu ve druhé fázi cyklu po nejméně 3 měsíce. Primární amenorea je chybění menses po dovršení 15 let stáří. Rozdělujeme ji podle rozvoje sekundárních pohlavních znaků. Hormonální léčba při poruchách menstruačního cyklu v adolescenci by měla být podávána individuálně, rozhodně odmítáme paušální léčbu zavedením hormonální antikoncepce.
Kľúčové slová: dospívající dívka, menstruační cyklus, dysmenorea, juvenilní metrorágie, primární amenorea.

Menstrual cycle disorders in adolescent girls and their treatment
Menstrual cycle is controlled by non-matured axis hypothalamus-hypophysis-ovary. More than 50 % of cycles tends to be anovulatory and therefore irregular. Dysmenorea is term for heavy menstrual pain, it starts usually some months after menarche and is characteristic for biphasic, ovulatory cycles. Oligomenorrhoea is the most common disturbance in adolescence and we shall tolerate it, except 3× „too“: Too heavy, too long and too frequent. Dysfunctional uterine bleeding (DUB) in adolescence, called juvenile metrorrhagia must be treated using small dosis of estrogens (arrests bleeding), of gestagens (secretory transformation of dysfunctional endomeetrium) and by prevention of relapses by cyclic administration of gestagen minimally 3 months. Primary amenorrhoea is last of menstruation after the age of 15 years. Is classified according development of secondary sex characters. Hormonal treatment of cycle disturbancies in adolescence should be done on „tailor-made“ basis, we refuse comon therapy by hormonal contraception.
Key words: adolescent girl, menstrual cycle, dysmenorrhoea, metrorrhagia juvenilis, amenorea primaria.
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Anna Harčárová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Katedra farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD.
1. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Romana Ryšavá, PhD.
Klinika nefrológie, 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypokaliemická metabolická alkalóza u trojročného dieťaťa
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Ústav farmakologie, 2. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. Igor Zupanets, MD, PhD.
Dpt. of Clinical Pharmacology, National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie, LF Univerzity Komenského, Bratislava
Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Phenobarbital v liečbe zdravých novorodencov – áno alebo nie?
POD LUPOU
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
INFORMÁCIE
Božena Drínová
Detská ozdravovňa Biela Skala, Častá
MUDr. Katarína Babinská ml.
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Mgr. Margaréta Kubešová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Úloha detských ozdravovní v liečbe obezity u detí
created by © zooom.sk s.r.o.