Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Bratislava
Starostlivosť o hranične nezrelého novorodenca z aspektu všeobecného lekára pre deti a dorast
Hranične nezrelé deti narodené medzi 34.0/7 a 36.6/7 týždňom tehotnosti sú novou kategóriou rizikových novorodencov. Majú takmer rovnakú pôrodnú hmotnosť ako donosené deti, ale z fyziologického hľadiska sú nezrelé. Preto majú aj vyššiu chorobnosť a úmrtnosť. Hranične nezrelé deti majú predispozíciu k syndrómu dychovej tiesne, apnoe, termolabilite, hypoglykémii, hyperbilirubinémii a neprospievaniu. Pre poruchy koordinácie dýchania, satia a hltania nedokážu dobre piť z prsníka a často je nutná pre neprospievanie a hyperbilirubinémiu ich rehospitalizácia. K rizikovým faktorom rehospitalizácie hranične nezrelých detí patrí prvorodenosť, dojčenie pri prepustení z pôrodnice a komplikácie matky pri pôrode. Sledovanie týchto pacientov po prepustení z pôrodnice si vyžaduje od všeobecného lekára pre deti a dorast zvýšený počet návštev priamo v domácnosti so zameraním na hodnotenie klinického stavu dieťaťa, jeho vitality, schopnosti piť od matky a intenzity ikteru. Len takýmto intenzívnym sledovaním dieťaťa je možné včas odhaliť ich problémy a predísť tak vzniku dlhodobých následkov.
Kľúčové slová: hranične nezrelý novorodenec, chorobnosť, hyperbilirubinémia, neprospievanie, rehospitalizácia, prognóza.

Care of the late-preterm infant from the aspect of general practitioner for children and teenagers
Late-preterm infants born between 340/7 and 366/7 weeks‘ gestation are a new category of neonates at risk. Their birth weight can be almost the same as in term infants, but they are much less physiologically mature. Thus, they are at higher risk of morbidity and mortality than term infants. Late-preterm infants are predisposed to respiratory distress, apnea, temperature instability, hypoglycemia, hyperbilirubinemia, and poor feeding. Risk factors that have been identified for rehospitalization among late-preterm infants include being the first born, being breastfed at discharge, having a mother who had labor and delivery complications. Follow-up of these patients by their pediatrician after discharge needs to be done at home frequently in order to check the infant, his vitality, ability to be breastfed and intensity of jaundice. Only by means of intensive follow-up of late preterm neonates is possible to find their problems in time and prevent them from long term consequences.
Key words: late preterm neonate, morbidity, hyperbilirubinemia, failure to thrive, readmission, prognosis.
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Daniela Novotňáková, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Kristína Halmová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Roman Blahuta
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Prvá pomoc pri luxácii zubov
MUDr. Ingrid Urbančíková
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica, Košice
Vírusová hepatitída A
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Léčba antibiotiky v primární pediatrické péči
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Antirachitický účinok vitamínu D – praktické odporúčania pre pediatrickú prax
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gynekologická a porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Anna Harčárová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Katedra farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD.
1. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK, DFNsP, Bratislava
Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Romana Ryšavá, PhD.
Klinika nefrológie, 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypokaliemická metabolická alkalóza u trojročného dieťaťa
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Ústav farmakologie, 2. LF Univerzity Karlovy, Praha
prof. Igor Zupanets, MD, PhD.
Dpt. of Clinical Pharmacology, National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie, LF Univerzity Komenského, Bratislava
Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Phenobarbital v liečbe zdravých novorodencov – áno alebo nie?
POD LUPOU
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
INFORMÁCIE
Božena Drínová
Detská ozdravovňa Biela Skala, Častá
MUDr. Katarína Babinská ml.
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Mgr. Margaréta Kubešová
2. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
Úloha detských ozdravovní v liečbe obezity u detí
created by © zooom.sk s.r.o.