Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Interaktívne prístupy k diagnostike a liečbe
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Ústav farmakológie a a klinickej farmakológe Lekárskej fakulty UK, Bratislava
doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
Miesto niacínu v hypolipidemickej liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Statíny pri akútnom koronárnom syndróme
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Epidemiológia, etiológia, klinický obraz a prevencia kolorektálneho karcinómu
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Pľúcne fibrózy – difúzne parenchýmové ochorenia pľúc
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
III. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L.Pasteura, Košice
doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Katedra reumatológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Farmakoterapia reumatoidnej artritídy I. – nesteroidové antireumatiká, DMARDs
Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové ochorenie kĺbov s možnými mimokĺbovými prejavmi. Farmakologická liečba RA pozostáva z kombinácie nesteroidových antireumatík, malých dávok glukokortiokodov a liekov modifikujúcich ochorenie (DMARDs- Disease Modifying Antirheumatic Drugs). Lieky modifikujúce ochorenie objektívne zmierňujú priebeh ochorenia: potláčajú reaktanty akútnej fázy, zmierňujú klinickú aktivitu, spomaľujú röntgenologickú progresiu ochorenia. Medzi najúčinnejšie lieky patria metotrexát, leflunomid, sulfasalazín, preparáty zlata, azatioprín a menej účinný hydroxychlochín. Všetky DMARDs majú nežiaduce účinky a vyžadujú si starostlivé sledovanie. Ak napriek ich použitiu v liečbe dôjde k aktivácii ochorenia, pacient je indikovaný na tzv. biologickú liečbu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu z najúčinnejších foriem liečby reumatologických ochorení.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída, liečba, nesteroidové antiflogistiká, chorobu modifikujúce lieky, DMARDs

Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis I. – non-steroidal anti-inflammatory drugs, DMARDs
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease of joints with various extraarticular manifestations. The pharmacological treatment of RA is represented by combination of non-steroidal anti-inflammatory drugs, low dose of glucocorticoids and diseasemodifying antirheumatic drugs (DMARDs). DMARDs cause clinical improvement, improvement in joint symptoms, delaying or preventing joint destruction. The most effective drugs are methotrexate, leflunomide, sulfasalazin, gold salts, azatioprine and less effective hydroxychloroquine. All of these drugs have side-effects and require careful monitoring. Besides traditional DMARDs there are available better options, mainly biological therapy.
Key words: rheumatoid arthritis, treatment, nonsteroidal antiinflammatory drugs, disease modifying antirheumatic drugs
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Denis Richter
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov, Neurologické oddelenie, FNsP Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov
Myopatia indukovaná liekmi znižujúcimi cholesterol a triacylglyceroly
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Suicidálny pacient v prednemocničnej starostlivosti
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Hana Sýkorová
Interní klinika FN Motol, Praha
Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
MUDr. Eva Rajecová
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc.
Stretnutie odborníkov s členmi Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia SOLEN
Vstup Zentivy do sanofi-aventis zrýchli obnovu liekov na Slovensku
redakcia Solen
Noví predstavitelia asociácií výrobcov v Slovenskej republike
REDAKčNý STĚPčEK
Magdaléna Žiaková
redaktorka SOLEN
Redakčný stĺpček
TLAčOVÁ SPRÁVA
Svetový týždeň informácií o soli v potrave 2010
created by © zooom.sk s.r.o.