Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
členka redakčnej rady časopisu PSYCHIATRA PRE PRAX a spolupracovníčka časopisu VIA PRACTICA
Ako vnímame život...
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika UPJŠ LF a FN L. Pasteura Košice
Význam omega-3 mastných kyselín v liečbe dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Najčastejšie nádory pečene v klinickej praxi praktického lekára
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Postavenie moderných H1-antihistaminík v klinickej praxi
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava, ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Tatjana Hanesová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia PROVITAE, Bratislava
Probiotiká a ich význam v prevencii a liečbe infekcie Helicobacteri pylori
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Intradermálna vakcína proti chrípke – vakcína budúcnosti
Inaktivované vakcíny proti chrípke sa používajú viac ako 60 rokov. Bežné, v súčasnosti používané trivalentné inaktivované vakcíny proti chrípke chránia každoročne stovky miliónov ľudí na celom svete, avšak proporcia chránených je stále príliš malá, a to najmä medzi mladšími dospelými. Kontinuálny program očkovania je stále potrebný, pretože chrípka patrí medzi vážne choroby najmä pre starších ľudí. Riziko vážnych komplikácií alebo úmrtí je vyššie u starších a u tých osôb, ktoré trpia na chronické ochorenia (astma, diabetes, srdcovocievne ochorenia, ...). Mortalita súvisiaca s chrípkou stále stúpa čiastočne preto, že populácia za ostatných 20 rokov sústavne starne. Sanofi Pasteur za použitia jednoduchého a spoľahlivého intradermálneho mikroinjekčného systému vyvinul novú vakcínu proti sezónnej chrípke s vyššou imunogenicitou pre starších, od ktorej sa očakáva, že sa presadí pri posilnení ochrany proti chrípke. ID vakcína by mala byť braná do úvahy ako alternatíva intramuskulárnej vakcinácie, ktorá priaznivo zvýši jej akceptáciu medzi zdravými dospelými.
Kľúčové slová: chrípka, intradermálna vakcína, mikroinjekčný systém.

Intradermal influenza vaccine – the vaccine for the future
Inactivated Influenza vaccines have been used for more than 60 years. The current trivalent inactivated influenza vaccines protect hundreds of millions of people worldwide every year, but coverage rates are still to low, especially among younger adults. A continuing programme of vaccination is needed because influenza remains a serious disease, mainly in the elderly. The risk of serious complication or death is highest among the elderly and those with chronic illnesses (asthma, diabetes, cardiovascular disease, etc.) influenza related mortality has increased substantially in the past 20 years, partly because of the aging population. Using a simple and reliable intradermal injection system, Sanofi Pasteur has developed a new seasonal influenza vaccine with superior immunogenicity for the elderly, which is expected to translate into improved protection against influenza. The ID vaccine should also be considered as an alternative to intramuscular vaccination to favour increased uptake among healthy adults.
Key words: influenza, intradermal vaccine, microinjection system.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Radkin Honzák
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, IKEM Praha
Stres, eustres a distres
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Dermatomykózy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
PharmDr. Adela Čorejová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RNDr. Peter Musil
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Pulzový tlak koreluje so systolickým tlakom krvi a je nezávislý na veku a pohlaví hypertonika
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s irbesartanom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. januára 2010
TLAčOVÁ SPRÁVA
Milión vakcín proti pandemickej chrípke
created by © zooom.sk s.r.o.