Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
členka redakčnej rady časopisu PSYCHIATRA PRE PRAX a spolupracovníčka časopisu VIA PRACTICA
Ako vnímame život...
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika UPJŠ LF a FN L. Pasteura Košice
Význam omega-3 mastných kyselín v liečbe dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Najčastejšie nádory pečene v klinickej praxi praktického lekára
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Postavenie moderných H1-antihistaminík v klinickej praxi
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava, ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Tatjana Hanesová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia PROVITAE, Bratislava
Probiotiká a ich význam v prevencii a liečbe infekcie Helicobacteri pylori
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Intradermálna vakcína proti chrípke – vakcína budúcnosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Radkin Honzák
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, IKEM Praha
Stres, eustres a distres
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Dermatomykózy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
PharmDr. Adela Čorejová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RNDr. Peter Musil
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Pulzový tlak koreluje so systolickým tlakom krvi a je nezávislý na veku a pohlaví hypertonika
Pulzový tlak (PP) pomáha predpovedať výskyt nových kardiovaskulárnych príhod. Má svoju výpovednú hodnotu pri posúdení elasticity artérií, pričom jeho hodnota narastá pri zvyšovaní arteriálnej tuhosti. Aj napriek tomu ešte nie je v klinickej praxi bežne hodnoteným parametrom. Jeho význam, možné súvislosti ako aj samotná výpovedná hodnota sú predmetom sledovaní. Cieľom práce bolo zhodnotiť kontrolu tlaku krvi v súvislosti s pulzovým tlakom u hypertonikov v ambulantných podmienkach na Slovensku, prípadne nájsť koreláciu medzi vybranými rizikovými parametrami. Retrospektívne sme vyhodnotili údaje 910 ambulantne liečených dospelých hypertonikov (vek 25 – 81 rokov, 45,6 % mužov). Za kontrolovaný sme považovali tlak krvi < 140/90 mmHg. Pulzový tlak < 55 mmHg sme považovali za normálny, hodnoty PP 55 – 62 mmHg sme definovali ako zvýšené a hodnoty pulzového tlaku ≥ 63 mmHg za vysoké. Kontrolovaný tlak krvi malo na konci sledovania 28 % hypertonikov. Počas sledovaného obdobia došlo k zvýšeniu počtu hypertonikov, ktorí mali hodnotu pulzového tlaku < 55 mmHg, ale 15 % hypertonikov na začiatku a 5 % na konci sledovania malo zároveň hodnotu tlaku krvi ≥ 160 a/alebo 100 mmHg. Nenašli sme koreláciu medzi vekom a systolickým tlakom krvi, resp. diastolickým tlakom krvi, pulzovým tlakom a diastolickým tlakom krvi, pulzovým tlakom a vekom. Naopak vysoký vzťah sme zistili medzi pulzovým tlakom a systolickým tlakom krvi rovnako medzi mužmi aj medzi ženami, nezávisle na veku.
Kľúčové slová: hypertenzia, kontrola tlaku krvi, pulzový tlak.

Pulse pressure correlates with systolic blood pressure and it is independent on age and gender of hypertensives
Pulse pressure (PP) helps to predict an occurrence of new cardiovascular events. PP is a sensitive marker for arterial stiffness and elasticity. A value of the PP increases with an artery stenosis. Despite this, PP is not followed in clinical practice. An importance of PP and its possible interrelationships with other clinical factors are being constantly studied. The aim of this study was to review the blood pre ssure control in correlation with PP in hypertensive patients treated in ambulant care in Slovakia. In addition we tried to identify possible correlation among studied risk factors. We have analyzed retrospective data from 910 adult hypertensive patients (the age 25 – 81 years, 45,6 % were males)) treated in ambulant care. Control of blood pressure was defined as value < 140/90 mmHg. The values of PP < 55 mmHg were regarded as normal, values 55 – 62 mmHg as increased and PP ≥ 63 mmHg as high. At the end of the observation period, the blood pressure control was achieved in 28 % of hypertensives. During this period number of hypertensives with normal value of PP has increased. However, 15 % of hypertensives at the beginning and 5 % at the end of the study had normal PP value and their blood pressure was ≥ 160 and/or 100 mmHg. We didn’t find a correlation between the age and a systolic blood pressure, the age and a diastolic blood pressure, a PP and a diastolic blood pressure, a PP and the age. On the contrary, we detected clear link between PP and systolic blood pressure among males and females, independently of age.
Key words: hypertension, control of blood pressure, pulse pressure.
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s irbesartanom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. januára 2010
TLAčOVÁ SPRÁVA
Milión vakcín proti pandemickej chrípke
created by © zooom.sk s.r.o.