Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
členka redakčnej rady časopisu PSYCHIATRA PRE PRAX a spolupracovníčka časopisu VIA PRACTICA
Ako vnímame život...
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika UPJŠ LF a FN L. Pasteura Košice
Význam omega-3 mastných kyselín v liečbe dyslipidémií
Pozitívne účinky n-3 PUFA sú pravdepodobne sprostredkované cez ich antiarytmické, lipidy znižujúce, antitrombotické a protizápalové vlastnosti. Mechanizmy, ktorými n-3 PUFA znižujú hladinu triacylglycerolov u ľudí, neboli celkom objasnené. Predpokladá sa efekt na génovej transkripčnej úrovni, ktorý zahŕňa prinajmenšom 4 metabolické nukleárne receptory (pečeňový X receptor, hepatocytový nukleárny faktor 4 α, farnezylový X receptor a receptory aktivované peroxyzómovým proliferátorom – tzv. PPARs). Triacylglyceroly znižujúce dávky n-3 PUFA sú 3 – 4 gramy denne. Tieto dávky znižujú triacylglyceroly o 30 – 40 %.
Kľúčové slová: omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny, n-3 PUFA, lipidy znižujúce lieky, dyslipidémia, hypertriacylglycerolémia.

The Importance of Omega – 3 Fatty Acids in the Treatment of Dyslipidemia
Beneficial effects of n-3 PUFA are probably mediated by their antiarrhythmic, lipid lowering, antithrombotic and anti-inflammatory properties. Mechanisms to explain the hypotriglyceridemic effects of n-3 PUFA acids in humans have not been clarified completely. Anticipated is effect at the gene transcriptional level, which involves at least 4 metabolic nuclear receptors (liver X receptor, hepatocyte nuclear factor – 4 α, farnesol X receptor and peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). The triglyceride-lowering doses of n-3 PUFA are 3 – 4 grams daily. This dose typically reduces triglycerides levels by 30 – 40%.
Key words: omega-3 polyunsaturated fatty acids, n-3 PUFA, lipid lowering drugs, dyslipidemia, hypertriglyceridemia.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Najčastejšie nádory pečene v klinickej praxi praktického lekára
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Postavenie moderných H1-antihistaminík v klinickej praxi
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava, ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Tatjana Hanesová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia PROVITAE, Bratislava
Probiotiká a ich význam v prevencii a liečbe infekcie Helicobacteri pylori
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Intradermálna vakcína proti chrípke – vakcína budúcnosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Radkin Honzák
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, IKEM Praha
Stres, eustres a distres
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Dermatomykózy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
PharmDr. Adela Čorejová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RNDr. Peter Musil
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Pulzový tlak koreluje so systolickým tlakom krvi a je nezávislý na veku a pohlaví hypertonika
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s irbesartanom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. januára 2010
TLAčOVÁ SPRÁVA
Milión vakcín proti pandemickej chrípke
created by © zooom.sk s.r.o.