Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
členka redakčnej rady časopisu PSYCHIATRA PRE PRAX a spolupracovníčka časopisu VIA PRACTICA
Ako vnímame život...
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika UPJŠ LF a FN L. Pasteura Košice
Význam omega-3 mastných kyselín v liečbe dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Najčastejšie nádory pečene v klinickej praxi praktického lekára
Medzi najčastejšie benígne nádory pečene patria hemangiómy. Sú náhodným nálezom pri USG alebo CT vyšetrení brucha. Chirurgická resekcia sa indikuje len pri rýchlom zväčšovaní nádoru a vzniku klinickej symptomatológie. Fokálna nodulárna hyperplázia (FNH) patrí medzi druhý najčastejší benígny tumor pečene. Väčšinou je asymptomatická a diagnostikuje sa náhodne pri USG vyšetrení. Chirurgická resekcia sa zvažuje iba u symptomatických pacientov a je plne indikovaná u pacientov s veľkou symptomatickou FNH v ľavom laloku pečene a taktiež u stopkatých lézií pri torzii stopky. Hepatocelulárny adenóm (HA) sa vyskytuje častejšie u mladých žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu. Riziko narastá s dĺžkou užívania orálnych kontraceptív a mierou obsahu steroidov v nich. HA je spojený s rizikom krvácania a malígnej transformácie. Chirurgická resekcia vrátane transplantácie pečene u niektorých pacientov s mnohopočenými HA prispieva k liečbe a prevencii týchto komplikácií. Zhubné nádory pečene patria na 3. miesto v globálnom počte úmrtí na všetky zhubné nádory. Vznik hepatocelulárneho karcinómu (HCC) sa všeobecne pripisuje infekcii vírusom hepatitídy B (ale aj chronickému nosičstvu tohto vírusu) a hepatitídy C. Významným rizikovým faktorom je aj alkohol a v tropických oblastiach Ázie a Afriky aflatoxín. Diagnóza sa stanoví na základe zobrazovacích metodík a vysokej koncentrácie AFP v sére. Jedinou terapeutickou modalitou s možnosťou kuratívy HCC je chirurgická liečba – resekčný výkon a transplantácia pečene. Okrem chirurgickej liečby sa používa ešte alkoholizácia ložísk, rádiofrekvenčná ablácia, transartériová embolizácia a chemoembolizácia s lipiodolom, regionálna a systémová chemoterapia.
Kľúčové slová: hemangióm, fokálna nodulárna hyperplázia (FNH), hepatocelulárny adenóm (HA), hepatocelulárny karcinóm (HCC), abdominálna ultrasonografia (USG), počítačová tomografia (CT), nukleárna magnetická rezonancia (NMR), alfa-fetoproteín (AFP).

The commonest liver tumors in clinical practice of general practitioner
Hemangiomas are the commonest benign liver tumors of the liver. They are discovered incidentally during liver ultrasound examination or computed tomography. Symptomatic hemangiomas and their fast enlargement are indication for surgical treatment. Focal nodular hyperplasia (FNH) accounts for the second most common benign liver process, after hemangioma. FNH remains asymptomatic and are discovered incidentally during liver ultrasound examination. Resection is clearly indicated in patients with large symptomatic FNH located in the left liver and in those with pedunculated lesion. Hepatocellular adenoma (HA) is a benign liver neoplasm occurring more frequently in young women taking oral contraceptive. The vast majorities of FNH are asymptomatic and are discovered incidentally during liver ultrasound examination. The risk for developing HA increases with the duration of oral contraceptive and with their estrogen contents. The risk of HA includes hemorrhage and malignant transformation and surgical resection, including liver transplantation in some patients with multiple HA, is therefore advocated for treatment and prevention of these complications. Malignant liver tumors are on the 3rd place in the global mortality between all malignant tumors. Important risk factors for development of hepatocellular carcinoma (HCC) are chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, alcohol and aflatoxin (tropic regions of Asia and Africa). The diagnosis of HCC is made on behalf of ultrasound examination, computed tomography, magnetic resonance and high concentration of AFP. The only curative therapeutic modality is chirurgic treatment: surgical resection and transplantation. Other therapeutic modalities are percutaneous ablation, mainly radiofrequency and percutaneous ethanol injection, transcatheter arterial embolisation and chemoembolisation with lipiodol, regional and systemic chemotherapy.
Key words: hemangioma, focal nodular hyperplasia (FNH), hepatocellular adenoma (HA), hepatocellular carcinoma (HCC), abdominal ultrasonography of the liver (USG), computed tomography (CT), nuclear magnetic resonance (NMR), alfa-phetoprotein (AFP).
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Postavenie moderných H1-antihistaminík v klinickej praxi
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava, ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Tatjana Hanesová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia PROVITAE, Bratislava
Probiotiká a ich význam v prevencii a liečbe infekcie Helicobacteri pylori
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Intradermálna vakcína proti chrípke – vakcína budúcnosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Radkin Honzák
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, IKEM Praha
Stres, eustres a distres
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Dermatomykózy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
PharmDr. Adela Čorejová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RNDr. Peter Musil
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Pulzový tlak koreluje so systolickým tlakom krvi a je nezávislý na veku a pohlaví hypertonika
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s irbesartanom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. januára 2010
TLAčOVÁ SPRÁVA
Milión vakcín proti pandemickej chrípke
created by © zooom.sk s.r.o.