Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Júlia Stracenská
členka redakčnej rady VIA PRACTICA
Posolstvo z druhej pologule sveta – nezabúdajme na svoje sny...
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Úloha fibrátov v statínovom svete
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Význam očkovania proti sezónnej chrípke v období pandémie
doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK, Hradec Králové
Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu
MEDICAL DEVICES
MUDr. Júlia Stracenská
DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník
Ako sa zorientovať v pomôckach na kompresívnu terapiu
Chronické defekty sa čoraz častejšie objavujú v našich ambulanciách, strpčujú život našim pacientom aj ich okoliu. O liečbe, ku ktorej patria ošetrovacie materiály, kompresívna liečba, celková a fyzikálna liečba, sa hovorí pomerne veľa. Aj napriek tomu, že kompresia je základným pilierom v liečbe rán venózneho pôvodu, a aj napriek tomu, že sa o nej neustále hovorí, na okraji pozornosti ostáva voľba správnych obväzov a technika nakladania bandáže. V bežnej praxi sa robia mnohé chyby, ktoré môžu nielen pacientovi nepomôcť, ale jeho stav ešte aj zhoršiť pokiaľ sú nesprávne zvolené a indikované.
Kľúčové slová: kompresívna terapia, krátkoťažné obväzy, dlhoťažné obväzy, zinkoglejové obväzy

How to choose the right type of compressive dressing
Chronic defects appear in our offices more and more often, making the life of our patients and their families really difficult. The therapy of chronic defects includes the usage of dressing materials, compressive bandages and physical therapy that is becoming the centre of attention. Despite the fact that compressive therapy is the main pillar of managing chronic wounds of venous origin, dressing materials and bandages and the technique of their application are still not properly selected. Many mistakes are being made in everyday practice, which not only impede the effect, but may also aggravate the condition of the patients in case they are improperly selected or indicated.
Key words: compressive therapy, low-stretch bandages, high-stretch bandages, zinc-glue bandages
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – II. časť
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Patologické dýchanie a výjazdy k „sťaženému dýchaniu“ v kazuistikách
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s valsartanom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Kongres Evropské kardiologické společnosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Magdaléna Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Svetový deň diabetu: vážne upozornenia
created by © zooom.sk s.r.o.