Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Júlia Stracenská
členka redakčnej rady VIA PRACTICA
Posolstvo z druhej pologule sveta – nezabúdajme na svoje sny...
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Úloha fibrátov v statínovom svete
Fibráty sa začali používať v klinickej praxi koncom 60-tych rokov minulého storočia. Včasné klinické štúdie s klofibrátom poukázali na redukciu koronárneho rizika, ale súčasne aj na zvýšenie celkovej mortality, čo viedlo k jeho stiahnutiu z trhu. Fibráty sa znovu dostávajú do centra záujmu v roku 1987 po publikácii výsledkov primárne preventívnej štúdie HHS (Helsinki Heart Study). Približne v tom čase prišiel na trh prvý statín – lovastatín a začala sa éra veľkých statínových štúdií. Nový záujem o fibráty vznikol po publikovaní výsledkov štúdie VA-HIT (Veterans Affairs – HDL Intervention Trial) – pokles kardiovaskulárnych príhod u pacientov s nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a vyššími hodnotami triacylglycerolov (TAG), ako aj po objavení mechanizmu ich účinku a publikovaní nových údajov týkajúcich sa reziduálneho kardiovaskulárneho rizika.
Kľúčové slová: fibráty, PPAR-α, FIELD, ACCORD, SAFARI trial

The role of fibrates in a statin world
Fibrates began to be used in our clinical practice 40 years ago. Clofibrate was the first agent to be tested in clinical trials designed to evaluate the effect of lowering cholesterol levels on cardiac outcomes. One of these trials showed an excess risk all cause mortality in treating group and clofibrate has since been removed from the market. Fibrates rebounded with the publication of Helsinki Heart Study. At this time first statin – lovastatin became available and started the era of large statin trials. Recently there has been resurgence of interest in fibrates for several reasons (results from VA-HIT study, discovery, that fibrates are ligands for PPAR-α, growing data about residual cardiovascular risk).
Key words: fibrates, PPAR-α, FIELD, ACCORD, SAFARI trial
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Význam očkovania proti sezónnej chrípke v období pandémie
doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK, Hradec Králové
Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu
MEDICAL DEVICES
MUDr. Júlia Stracenská
DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník
Ako sa zorientovať v pomôckach na kompresívnu terapiu
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – II. časť
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Patologické dýchanie a výjazdy k „sťaženému dýchaniu“ v kazuistikách
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s valsartanom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Kongres Evropské kardiologické společnosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Magdaléna Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Svetový deň diabetu: vážne upozornenia
created by © zooom.sk s.r.o.