Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Júlia Stracenská
členka redakčnej rady VIA PRACTICA
Posolstvo z druhej pologule sveta – nezabúdajme na svoje sny...
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Úloha fibrátov v statínovom svete
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Význam očkovania proti sezónnej chrípke v období pandémie
doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK, Hradec Králové
Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu
Pro léčbu diabetu 2. typu máme dnes k dispozici účinná antidiabetika (metformin, deriváty sulfonylurey, glitazony, akarbózu) a brzy přibudou další ze skupiny inkretinových mimetik. U antidiabetik je kromě antihyperglykemického efektu vždy uváděn zejména efekt na hmotnost a jiné efekty nebyly prezentovány. Dnes však existuje mnoho důkazů, že antidiabetika mají i další efekty na složky metabolického syndromu – hypertenzi, dyslipidemii i obezitu. I u antidiabetik si tedy musíme zvykat na skutečnost, že je důležité přihlížet ke komplexnějším efektům, než je pokles glykemie, a zvažovat zejména cévní účinky a ovlivnění lipidů a krevního tlaku.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, perorální antidiabetika, dyslipidemie, hypertenze, kardiovaskulární komplikace

The choice of antidiabetic medications with regard to metabolic syndrome
For treatment of diabetes type 2 we dispose of effective antidiabetic medications (metformine, sulphonylurea derivates, glitazones, acarbosa) and soon further medications from group of incretine mimetics will occur. In antidiabetic medications besides the antihyperglycemic effect the effect on weight is announced but other effects are not presented. Nowadays we have evidence that antidiabetic medications have effect on other components of metabolic syndrome – hypertension, dyslipidemia, and even obesity. Even in choice of antidiabetic medications we have to pay attention to more complex effects than only decrease of blood sugar and consider especially effects on lipid spectrum and blood pressure.
Key words: diabetes mellitus type 2, metabolic syndrome, peroral antidiabetic medications, dyslipidemia, hypertension, cardiovascular complications
MEDICAL DEVICES
MUDr. Júlia Stracenská
DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník
Ako sa zorientovať v pomôckach na kompresívnu terapiu
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – II. časť
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Patologické dýchanie a výjazdy k „sťaženému dýchaniu“ v kazuistikách
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s valsartanom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Kongres Evropské kardiologické společnosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Magdaléna Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Svetový deň diabetu: vážne upozornenia
created by © zooom.sk s.r.o.