Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Júlia Stracenská
členka redakčnej rady VIA PRACTICA
Posolstvo z druhej pologule sveta – nezabúdajme na svoje sny...
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Úloha fibrátov v statínovom svete
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Význam očkovania proti sezónnej chrípke v období pandémie
Chrípka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré nepostihuje len dýchacie cesty, ale prakticky ide o celkové postihnutie organizmu. Závažnosť chrípky je často podceňovaná, pretože mnoho ľudí za chrípku považuje aj bežné akútne respiračné infekcie vyvolané rôznymi nechrípkovými vírusmi. V júni 2009 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený najvyšší stupeň pandémie chrípky vyvolanej typom A (H1N1)v. Vyhlásenie sa nezakladalo na vážnosti ochorenia spôsobeného novým vírusom chrípky, ale na základe počtu nových prípadov hlásených vo svete. V súčasnosti má väčšina populácie obavy predovšetkým z pandémie chrípky a jej následkov. Očkovaniu proti sezónnej chrípke sa neprikladá veľký význam a stúpa záujem hlavne o pandemickú vakcínu. Priebeh sezónnej chrípky je však oveľa závažnejší a taktiež infekčnosť a úmrtnosť dosahujú pri nej vyššie hodnoty ako pri pandemickej chrípke, preto je veľmi významné a nevyhnutné očkovať proti sezónnej chrípke i v období pandémie.
Kľúčové slová: sezónna chrípka, pandemická chrípka, očkovanie

The importance of vaccination against influenza in the time of a pandemic
Influenza is a highly contagious virus infection that affects the whole organism, not only the respiratory tract. The gravity of influenza is often underestimated because many people mistake common acute respiratory infections caused by various non-influenza viruses for influenza. In June 2009, WHO raised the level of H1N1 influenza pandemic alert to the highest phase. The alert was raised because of the number of new cases reported worldwide and not because of the seriousness of the new type of the influenza virus. These days, the majority of the population is afraid of the pandemic influenza and its consequences. Only small importance is attached to the vaccination against seasonal influenza, while interest in the pandemic vaccine is growing. The course of a seasonal influenza is more serious, and its infectiousness and mortality reach much higher levels than those of the pandemic influenza. It is therefore highly important and necessary to vaccinate against seasonal influenza in the time of a pandemic.
Key words: seasonal influenza, pandemic influenza, vaccination
doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK, Hradec Králové
Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu
MEDICAL DEVICES
MUDr. Júlia Stracenská
DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník
Ako sa zorientovať v pomôckach na kompresívnu terapiu
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – II. časť
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Patologické dýchanie a výjazdy k „sťaženému dýchaniu“ v kazuistikách
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Katedra verejného zdravotníctva, Vysoká škola zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s valsartanom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Kongres Evropské kardiologické společnosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Magdaléna Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Svetový deň diabetu: vážne upozornenia
created by © zooom.sk s.r.o.