Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Toplex, s.r.o., expertní pracoviště SEKK, ÚVN Praha
Neuroimunologie a likvorologie
MUDr. Ondřej Sobek, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., expertní pracoviště SEKK, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., expertní pracoviště SEKK, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Neurologické oddělení ÚVN, Praha
RNDr. Ing. Petr Kelbich
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň
MUDr. Martina Koudelková
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., expertní pracoviště SEKK, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
MUDr. Jiří Kasík, Ph.D.
Neurologické oddělení ÚVN, Praha
MUDr. Lenka Hajduková
Neurologické oddělení ÚVN, Praha
Vyšetření likvoru – současné možnosti
RNDr. Ing. Petr Kelbich
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Kadaň s.r.o., Oddělení klinické biochemie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., Praha
MUDr. Ondřej Sobek, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., Praha
MUDr. Martina Koudelková
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., Praha
MUDr. Jan Procházka
Oddělení intenzivní medicíny, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Eva Hanuljaková
Oddělení klinické biochemie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
MUDr. Radka Válková
Infekční oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Základní vyšetření likvoru v diagnostice postižení centrálního nervového systému
MUDr. Martina Koudelková
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii – Topelex s.r.o., expertní pracoviště SEKK, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Praktické zkušenosti s laboratorní diagnostikou Alzheimerovy nemoci pomocí tau proteinu, fosfo-tau proteinu a beta amyloidu v likvoru
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Mikrobiologické oddělení Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Zdeňka Čermáková
Biochemické oddělení Fakultní nemocnice Brno
Význam cytologie mozkomíšního moku v diagnostice nádorových onemocnění nervového systému
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Intratekální syntéza specifických antivirových protilátek u atakovitého a primárně chronickoprogresivního průběhu roztroušené sklerózy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky – změny po publikaci doporučení ESO 2008 a 2009
MUDr. Marta Vachová
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o.z., Teplice
Éra nových léků v terapii roztroušené sklerózy
MUDr. Dana Vondráčková
Klinické centrum léčby bolesti FN Na Bulovce, Praha, Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ, Praha
Průlomová bolest – klinický obraz a léčení
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
MUDr. Katarína Carter
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
MUDr. Martin Šimo
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
Cervikálne vertigo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
AD Centrum, Psychiatrické centrum, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
MUC. Pavel Martínek
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
MUC. Abraham Buček
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD Centrum, Psychiatrické centrum, Praha
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí
Zhoršení aktivit denního života (ADŽ) pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN) lze zjišťovat vhodnými dotazníky ADŽ. V předkládané práci představujeme českou verzi mezinárodně používaného a doporučovaného Dotazníku soběstačnosti DAD-CZ, který jsme vytvořili překladem anglické originální škály The Disability Assessment for Dementia. Dotazník obsahuje 17 položek běžných základních aktivit ve 4 oblastech (hygiena, oblékání, kontinence a jedení), 18 položek instrumentálních aktivit v 5 oblastech (příprava jídla, telefonování, chození ven a pobyt venku, finance a korespondence, léky) a 5 položek týkajících se volného času a domácích prací. Každou položku lze dále zařadit do jedné ze tří kategorií: iniciace, naplánování a zorganizování a správné provedení činnosti. Pečovatelé posoudili ADŽ tímto dotazníkem u 42 pacientů s pravděpodobnou AN, u nichž jsme současně zjišťovali kognitivní výkonnost pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE 17 ± 6 bodů). Vyplněním DAD-CZ lze zjistit obvykle za 5–10 minut míru zvládání ADŽ, které nezávisely na věku, vzdělání či pohlaví pacientů. ADŽ podle DAD-CZ významně souvisely s MMSE (Spearmanovo r = 0,5; p = 0.001). Dotazník DAD-CZ rozšiřuje možnosti strukturovaného hodnocení základních a instrumentálních ADŽ u pacientů s demencí vč. AN v České republice.
Kľúčové slová: aktivity denního života, Alzheimerova nemoc, demence, The Disability Assessment for Dementia, DAD, dotazníky, funkční postižení.

The Disability Assessment for Dementia DAD-CZ – czech version for assessment of activities of daily living in patients with Alzheimer disease
This study aimed to introduce a Czech version of the Disability Assessment for Dementia to evaluate activities in daily living (ADL) in patients with Alzheimer disease (AD). We translated items from the original source and back to English. Then we created a user-friendly questionnaire named DAD-CZ. Caregivers assessed ADL of 42 patients with AD (mean Mini Mental State Examination, MMSE, ± SD 17 ± 6) by filling up the questionnaire within 5–10 minutes in the waiting room. DAD-CZ was not related to age, education or sex. We observed the moderate correlation with MMSE (Spearman´s r = 0,5; p = 0.001). The DAD-CZ questionnaire extends options for structured measurements of basic and instrumental ADL in patients with dementia, namely AD, in the Czech Republic.
Key words: activities of daily living, ADL, Alzheimer disease, dementia, The Disability Assessment for Dementia, DAD, questionnaires, functional impairment.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Nízkostupňový gliom (fibrilární astrocytom) a epilepsie
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax, 4.–5. 9. 2009, Podbanské
KOMENTÁR
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF, FN Motol, Praha
Cervikální vertigo
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak co nejvhodněji snižovat kortikosteroidy u myasthenia gravis?
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Jaké je požadováno rozmezí MMSE pro úhradu kognitiv v léčbě Alzheimerovy nemoci?
created by © zooom.sk s.r.o.