Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kontrola infekčných chorôb – nové výzvy i v treťom tisícročí
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Interné oddelenie NsP Levice n.o., Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
RNDr. Miriam Zagyiová
Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Statíny a ezetimib – súčasné postavenie v liečbe dyslipidémií (v kardiovaskulárnej prevencii)
Statíny sa používajú v klinickej praxi približne 15 rokov a stále reprezentujú jednu z najdôležitejších farmakologických skupín kardiovaskulárnych liečiv. Početné klinické štúdie realizované so statínmi priniesli veľké množstvo priaznivých výsledkov pri posudzovaní kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej morbidity a mortality. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky statínov patrí myopatia, zvýšenie pečeňových enzýmov a niektoré špecifické klinicky závažné interakcie s inými liekmi, ktoré súvisia s metabolizmom určitého statínu v pečeni. Ezetimib je pomerne novým liekom, jeho mechanizmus účinku spočíva v blokovaní absorpcie cholesterolu a iných sterolov v kefkovom leme tenkého čreva. Predpokladá sa, že ezetimib pôsobí na špecifický proteín (NPC1L1), ktorý sa podieľa na vstrebávaní cholesterolu z čreva. Viaceré klinické štúdie potvrdili tzv. duálny efekt kombináce statín-ezetimib, pri ktorom dochádza ešte k významnejšiemu poklesu celkového a LDL-cholesterolu v krvi ako pri monoterapii statínom.
Kľúčové slová: statíny, ezetimib, súčasné postavenie v klinickej praxi

Statins and ezetimibe – current position in the treatment of dyslipidaemias (cardiovascular prevention)
Statins have been used in clinical practice for about 15 years and still represent one of the most important pharmacological group of cardiovascular drugs. Many positive results dealing with cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality are known from multiple clinical trials with statins. The most frequent adverse events within statin therapy are myopathy, elevation of liver enzymes and some special pharmacological interactions depending on statin metabolism in liver. Ezetimibe is a quite new drug with the property of blocking the absorption of cholesterol and other sterols at the brush border of the intestine. It is thought the drug affects proteinfacilitating absorption (NPC1L1). In clinical trials co administration of ezetimibe with a statin provided a more pronounced reduction of plasma total and LDL cholesterol concentration.
Key words: statins, ezetimibe, present role in clinical practice, adverse events
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK, Bratislava
Prevencia a liečba chronickej venóznej insuficiencie
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Léčba hypertenze fixní kombinací – nové důkazy
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o., Lučenec
Prevencia pneumokokových ochorení vo vyššom veku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Barbora Vichová
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Milan Oravský
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Bak
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Hernie v jazve
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – I. časť
POD LUPOU
redakcia Solen
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Svetový deň srdca 2009 aj s účasťou všeobecných lekárov
ODBORNÉ PODUJATIA
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Z jubilejného piateho ročníka kongresu Medicína pre prax (11. – 12. 9. 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl - september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.