Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika, FZ UKF Nitra
Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.
Farmakologický ústav LFUK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Biologická liečba reumatoidnej artritídy
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity
MUDr. Soňa Tomková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
PhD., MUDr. Zuzana Beličáková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
Osteoporóza u mužov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
Autor sa v článku formou súhrnného prehľadu zameriava na stresovú inkontinenciu moču (SUI – stress urinary incontinence) u žien. Prevalencia a incidencia inkontinencie moču (UI – urinary incontinence) sa signifikantne zvyšuje s pribúdajúcim vekom. SUI u starších osôb takmer vždy predstavuje multifaktoriálny problém. Podaný je stručný prehľad epidemiológie, pravdepodobnej etiológie a patofyziológie, diagnostiky a liečby stresového úniku moču u starších žien. Oproti pôvodným názorom sa zdá, že menopauza samotná sa nezdá byť rizikovým faktorom pre UI a čoraz viac sa diskutuje o význame hysterektómie pre vznik SUI. Pri prvom kontakte so ženou so SUI je potrebné urobiť základné diagnostické testy (anamnéza, zhodnotenie príznakov, mikčný denník v kombinácii s dotazníkmi, fyzikálne vyšetrenie – vrátane digitálneho rektálneho/vaginálneho vyšetrenia, vyšetrenie moču/krvi, stanovenie postmikčného reziduálneho moču, uroflowmetria a pod.). Ďalšie vyšetrenia (cystouretroskopia, rtg zobrazovacie metódy, urodynamické testy a pod.) sú indikované najmä vtedy, ak presná diagnóza SUI nebola stanovená (napr. pri neurogénnom močovom mechúre a pod.), alebo ak efekt liečby nie je dostatočný. Podaný je prehľad liečebných možností u starších žien so SUI.
Kľúčové slová: stresová inkontinencia moču, staršia žena, epidemiológia, diagnostika, liečba

Stress urinary incontinence in postmenopausal women
In the form of summary survey, the author of this report addresses the stress urinary incontinence (SUI) in women. The condition of urinary incontinence (UI) is far more prevalent in women and significant progress in incidence with the increase of age. SUI has multifactorial etiology in most cases of frail older patients. Author briefly reported about epidemiology, (possible) etiology and pathophysiology, diagnosis and therapy of SUI in older women. Contrary to previous belief, menopause per se does not appear to be a risk factor for UI and there is conflicting evidence regarding hysterectomy. The first contact a SUI woman has with healthcare providers should always focus on basic diagnostic tests (assessment of the patient’s history and symptoms, frequency/volume chart and special questionnaires, physical examination, digital rectal/vaginal examination, urinalysis, blood analysis, post void residual urine, uroflowmetry etc.). If an accurate diagnosis of the disease requires further investigation (e. g. complex situations, such as neuropathic bladder), or if the initial treatment has failed, specialized diagnostic management (cystourethroscopy, imaging, urodynamics etc.) may be become necessary. There are discussed all eventualities and perspectives (mostly) of conservative and interventional treatment of SUI in older women.
Key words: stress urinary incontinence, older woman, epidemiology, diagnosis, therapy
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pohotovostné lekárničky
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Ako ďalej s prevenciou na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. októbra 2009
created by © zooom.sk s.r.o.