Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika, FZ UKF Nitra
Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.
Farmakologický ústav LFUK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Biologická liečba reumatoidnej artritídy
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity
MUDr. Soňa Tomková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
PhD., MUDr. Zuzana Beličáková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
Osteoporóza u mužov
Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu, spojené so znížením množstva aj kvality kostného tkaniva, čo vedie k zníženej mechanickej odolnosti a zvýšenému riziku zlomenín (definícia WHO). Prevalencia osteoporózy v populácii Slovenska sa odhaduje na približne 6 %. Muži tvoria 20 % všetkých pacientov s diagnózou osteoporózy. Kým u žien prevláda primárna – postmenopauzálna osteoporóza, u mužov je vyšší výskyt sekundárnej osteoporózy (60 %). Sekundárne príčiny osteoporózy u mužov sú rôzne, veľmi často ide o hypogonadizmus a ochorenia v oblasti gastrointestinálneho traktu, vrátane ochorení pečene.
Kľúčové slová: osteoporóza u mužov, sekundárna osteoporóza – príčiny, prevencia, terapia

Osteoporosis in men
Osteoporosis is a systematic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility and susceptibility to fracture (definition by WHO). Prevalence of osteoporosis in our population is assumed to be 6 %. Men make 20 % of all patients with dg. Osteoporosis. While in female gender is more often primary – postmenopausal osteoporosis, in male gender is more often secondary osteoporosis (60 %). Secondary reasons of men’s osteoporosis are different. Very often it is hypogonadism, diseases of gastrointestinal tract and liver.
Key words: osteoporosis in men secondary osteoporosis – causes, prevention, therapy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pohotovostné lekárničky
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Ako ďalej s prevenciou na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. októbra 2009
created by © zooom.sk s.r.o.