Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika, FZ UKF Nitra
Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.
Farmakologický ústav LFUK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Biologická liečba reumatoidnej artritídy
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré nie je celkom reverzibilné, je obvykle progresívne a asociované s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na vdychované častice a plyny, hlavne tabakový dym. Aj keď primárne postihuje pľúca, vyvoláva aj významné systémové dôsledky, hlavne malnutríciu a dysfunkciu kostrového svalstva, kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu, metabolický syndróm, depresiu a rakovinu pľúc. Spoločným menovateľom týchto prejavov môže byť systémový zápal.
Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie, systémový zápal, komorbidity

Systemic consequences of chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles and gases, particularly tobacco smoke. Although chronic obstructive pulmonary disease primary affects the lungs, it also produces significant systemic consequences, such as malnutrition and skeletal muscles dysfunction, cardiovascular diseases, osteoporosis, metabolic syndrome, depression and lung cancer. The systemic inflammation is probably the common factor of all these manifestations.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, tobacco smoking, systemic inflammation, comorbidities
MUDr. Soňa Tomková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
PhD., MUDr. Zuzana Beličáková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
Osteoporóza u mužov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pohotovostné lekárničky
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Ako ďalej s prevenciou na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. októbra 2009
created by © zooom.sk s.r.o.