Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika, FZ UKF Nitra
Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.
Farmakologický ústav LFUK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Biologická liečba reumatoidnej artritídy
Nové poznatky z patogenézy autoimunitných ochorení, ako aj pokrok biomedicínskych technológií umožnili rozvoj nových a podstatne cielenejších foriem liečby aj v reumatológii. Ide o veľkú skupinu liekov označovaných ako „biologická liečba“, ktorých spoločnou črtou je cielený regulačný zásah do etiopatogenetických procesov ochorenia. Biologická liečba pôsobí na presne definovanú molekulu ľudského organizmu alebo jej receptor. Takéto špecifické ovplyvnenie umožňuje síce zvýšenie účinnosti a často aj bezpečnosti v porovnaní s niektorými modalitami doterajšej liečby, no na druhej strane však intenzívny zásah do kľúčových reakcií ľudskej imunity môže viesť ku vzniku nových „iných“ nežiaducich účinkov. V dôsledku rozširujúceho sa spektra ochorení liečených biologickou liečbou ako aj počtu liečených pacientov je potrebné, aby každý lekár poznal základné princípy tejto liečby.
Kľúčové slová: biologická liečba, reumatoidná artritída, anti-TNF liečba

Biologics for rheumatoid arthritis treatment
Better understanding of the pathophysiology of autoimmune diseases as well as advancements in biomedical technologies have allowed for the development of new and more effective forms of treatment in rheumatology. There are numerous drugs known under the term „biologic treatment“ and they are characterised by their selective influence on the pathogenesis of the disease. These drugs act either on well defined molecule within the human body or on a receptor. The mechanism of action of these drugs may enhance the treatment effect and may be safer compared to conventional treatment. On the other hand changes to key immunological processes may result in new „other“ unknown adverse effects. Due to the broader spectrum of diseases treated by biologics as well as increased number of treated patients, it is important, that all doctors understand the basic principles of the treatment.
Key words: biologic treatment, rheumatoid arthritis, anti TNF-treatment
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity
MUDr. Soňa Tomková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
PhD., MUDr. Zuzana Beličáková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
Osteoporóza u mužov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pohotovostné lekárničky
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Ako ďalej s prevenciou na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. októbra 2009
created by © zooom.sk s.r.o.