Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika, FZ UKF Nitra
Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.
Farmakologický ústav LFUK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana
Antihypertenzívny účinok oboch v súčasnosti najpoužívanejších skupín liečiv ovplyvňujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový systém (ACE-inhibítorov a AT-1 antagonistov) bol dostatočne preukázaný v minulosti. Obe skupiny liekov si tak našli svoje pevné postavenie v klinickej farmakoterapii. Okrem ich antihypertenzívneho účinku máme v súčasnosti dostatok dokladov o ich orgánovej ochrane (kardioprotekcii, nefroprotekcii, vaskuloprotekcii i oddialení manifestácie nového diabetu mellitus 2. typu pri ich použití v liečbe). Máme však už aj niektoré doklady o orgánovej ochrane i ďalšieho cieľového orgánu – mozgu. V skupine blokátorov receptorov pre angiotenzín II existujú však rozdiely aj v liečbe z pohľadu na plné terapeutické pokrytie počas celého dávkovacieho obdobia, rozdiely sú vo veľkosti použitých liečebných dávok, ale aj v dokázaných možnostiach pri orgánovej ochrane. Avšak pre svoju mimoriadnu dobrú znášanlivosť (profil vedľajších účinkov liečby je porovnateľný s placebom) sa táto skupina liečiv plne zaradila do liečebného arzenálu z hľadiska dlhodobej liečby vysoko rizikových pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému (1, 2).
Kľúčové slová: blokátory renín-angiotenzín-aldosterónového systému, orgánová ochrana, liečba

Angiotensin II receptor blockers in antihypertensive therapy and organoprotection
Antihypertensive effects of both groups of drugs affecting the renin-angiotensin-aldosterone system (ACE-inhibitors and AT-1 antagonists) have been satisfactorily described in the past history. Both groups of drugs have a definite place in the clinical pharmacotherapy. Besides their antihypertensive properties we have at present enough evidence about their organoprotection (cardioprotection, nephroprotection, vasculoprotection and also prevention of new onset of type 2 diabetes mellitus in using them in therapy). There is also some evidence of organoprotection of other target organ – brain. Among the group of angiotensin II receptor blockers also differences from the point of view of full therapeutic coverage over the dosing interval, amount of used therapeutic dosages, but also of described organ protection effects. However as for their excellent tolerability (profile of side-effects is comparable to placebo) they are widely used as the therapeutic agents for high-risk patients with cardiovascular diseases (1, 2).
Key words: blockade of renin-angiotensin-aldosterone system, organoprotection, therapy
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
Biologická liečba reumatoidnej artritídy
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity
MUDr. Soňa Tomková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
PhD., MUDr. Zuzana Beličáková
Osteocentrum Nemocnica Košice – Šaca a.s.
Osteoporóza u mužov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pohotovostné lekárničky
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Ako ďalej s prevenciou na Slovensku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. októbra 2009
created by © zooom.sk s.r.o.