Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc
Čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Pohybová aktivita – neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Prvé angiologické pracovisko (PAP), Bratislava
MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a FNsP, Bratislava
Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Vývoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a fajčenie
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Nové možnosti prevencie a liečby VTE pri artroplastike kolena a bedra v ortopedickej chirurgii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Lieková bolesť hlavy (bolesť z nadmerného užívania liekov)
Lieková bolesť hlavy vzniká ako výsledok interakcie medzi expozíciou (abúzus liekov, analgetík, triptánov) a biologicky vnímavým jedincom (pacienti s migrénou). U pacientov s epizodickou migrénou, zriedka aj u pacientov s tenznou cefaleou, vedie liekový abúzus k chronickým denným bolestiam hlavy. Významný relevantný rizikový faktor predstavuje psychiatrická komorbidita, najmä anxiózne poruchy a/alebo depresia. Pri liečbe migrény nesmie používanie analgetík, triptánov presahovať viac ako 10 dní mesačne, v opačnom prípade hrozí vznik liekovej bolesti hlavy (transformovaná migréna). Prevencia liekovej bolesti hlavy spočíva v racionálnom používaní akútnej liečby migrény, ktorá nepresahuje 10 dní v mesiaci, a v používaní preventívnej liečby zameranej na zníženie frekvencie migrenóznych záchvatov. Na klinikách pre bolesti hlavy v Európe a v USA tvoria pacienti s liekovou bolesťou hlavy 30 až 80 % klientely. U pacientov s rozvinutou liekovou bolesťou hlavy je nutná detoxifikácia, „premosťujúca“ liečba počas detoxifikácie, energické farmakologické a nefarmakologické preventívne opatrenia, a potrebné sú aj edukačné programy pre zdravotníkov a širokú verejnosť.
Kľúčové slová: abúzus analgetík, triptánov, migréna, lieková bolesť hlavy, detoxifikácia, prevencia

Drug induced headache (Medication overuse headache)
Medication overuse headache is considered to be the result of an interaction between an exposure (overuse of analgesics, triptans) and a biologically vulnerable individual (migraineur). In migraineurs, but not in individuals without migraine, medication overuse is a risk factor for chronic daily headaches. Additionally, psychiatric comorbidity (e.g. anxiety disorders and/or depression) represents a relevant risk factor. Therefore, medication overuse headache (transformed migraine) should be prevented. Potential strategies include limiting the use of acute medications to no more than 10 days per month and reducing headache frequency in migraineurs with preventive medication and nonpharmacological strategies, such as proper diet, weight loss, exercise, cognitive behavioral therapy, and education. In Europe and USA, 30 % – 80 % of the patients seen in a headache clinic have medication overuse headache. In individuals with established medication overuse headache treatment requires detoxification, „bridge therapy“ during detoxification, pharmacological and nonpharmacological preventive strategies, and education.
Key words: overuse of analgetics, triptans, migraine, medication overuse headache, detoxification, preventive strategies
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Manažment obstipácie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
POD LUPOU
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
Oddelenie neinvazívnej kardiologickej diagnostiky, FNsP Bratislava – Ružinov
Slovenská verzia HeartScore – nástroj pre lekárov prvého kontaktu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára, Veľký Biel
Z 9. svetovej WONCA konferencie vidieckej medicíny (Kréta, 12. – 14. jún 2009)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.