Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc
Čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Pohybová aktivita – neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií
Sedavý spôsob života a zvýšená hmotnosť patria medzi hlavné zdravotné, klinické a ekonomické problémy modernej spoločnosti. Prevalencia fyzickej inaktivity je vyššia než prevalencie ostatných modifikovateľných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Hoci sa úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby znižuje, prevalencia chorôb kardiovaskulárneho systému (KVS) sa zvyšuje pre rastúcu populáciu starších ľudí, lepšiu akútnu starostlivosť a zlepšenú mieru prežívania. Sedavý a nevyhovujúci spôsob života vedú ku zvýšenému riziku vzniku viacerých chronických chorôb, funkčným obmedzeniam počas starnutia a predčasným úmrtiam. Fyzická inaktivita je jedným z hlavných modifikovateľných rizikových faktorov pre choroby KVS, ale aj pre ďalšie ochorenia ako napr. obezitu, diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu), artériovú hypertenziu (AHT), dyslipidémie (DLP) a zhubné nádory. Preventívne stratégie zahrnujú všeobecné zmeny životného štýlu (podpora zdravého stravovania, optimálnej hmotnosti tela, fyzickej aktivity, obmedzenia príjmu alkoholu a nefajčenia). Pravidelná športovo-pohybová aktivita pôsobí priaznivo preventívne i terapeuticky na zlepšenie koncentrácií lipidov a lipoproteínov. Nízkonákladové, nefarmakologické zmeny životného štýlu sa odporúčajú ako prvá línia liečby dyslipidémií, ako to potvrdzujú veľké epidemiologické, klinické a experimentálne štúdie a sledovania.
Kľúčové slová: cvičenie, šport, rizikové faktory, dyslipidémia, metabolizmus lipidov

Physical exercise – mandatory part of complex dyslipidemia managment
Sedentary lifestyle and overweight are major public health, clinical, and economical problems in modern societies. The prevalence of physical inactivity is higher than prevalence of all other modifiable risk factors. Although the age-adjusted rate of death from cardiovascular disease is declining, the prevalence of cardiac conditions is increasing because of the growing number of elderly people, better acute care and improved survival. A sedentary and unfit way of life leads to increased risk for several chronic diseases, premature mortality and to development of functional limitations of aging. Physical inactivity is one of main modifiable risk factors for cardiovascular disease and other diseases and conditions, including obesity, diabetes mellitus type 2, arterial hypertension, dyslipidemia and malignant tumors. Prevention strategies involve general lifestyle changes (to promote healthy diet, optimal weight, physical activity, moderate or no alcohol consumption, and smoking cessation). The regular practice of physical exercise has been shown to have beneficial preventive and therapeutic effects for improving lipoprotein and lipid levels. Low cost, non-pharmacological lifestyle changes are advocated as a first line of treatment for dyslipidemia as these has been proved by large epidemiological, clinical and experimental trials, studies and observations.
Key words: exercise, sport, risk factors, dyslipidemia, lipid metabolism
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Prvé angiologické pracovisko (PAP), Bratislava
MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a FNsP, Bratislava
Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Vývoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a fajčenie
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Nové možnosti prevencie a liečby VTE pri artroplastike kolena a bedra v ortopedickej chirurgii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Lieková bolesť hlavy (bolesť z nadmerného užívania liekov)
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Manažment obstipácie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
POD LUPOU
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
Oddelenie neinvazívnej kardiologickej diagnostiky, FNsP Bratislava – Ružinov
Slovenská verzia HeartScore – nástroj pre lekárov prvého kontaktu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára, Veľký Biel
Z 9. svetovej WONCA konferencie vidieckej medicíny (Kréta, 12. – 14. jún 2009)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.