Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc
Čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Pohybová aktivita – neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Prvé angiologické pracovisko (PAP), Bratislava
MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a FNsP, Bratislava
Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze
Farmakologická léčba arteriální hypertenze prodělala v posledních desetiletích významný vývoj. Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze definují několik kategorií hypertenze podle hodnot krevního tlaku a cílové hodnoty krevního tlaku pro terapii. Výběr farmakoterapie hypertenze se řídí nejenom úrovní krevního tlaku, ale i přítomností přidružených onemocnění, stupněm poškození cílových orgánů a celkovým kardiovaskulárním rizikem. Účinnost antihypertenzní farmakoterapie na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu je dána především efektem na snížení krevního tlaku. Účinné snížení krevního tlaku zajišťují tato antihypertenziva: thiazidová diuretika, betablokátory, blokátory kalciového kanálu, inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a antagonisté receptoru angiotenzinu. Tyto léky jsou lékem volby při zahájení léčby v monoterapii i v kombinaci. Výběr konkrétní lékové skupiny pro zahájení farmakoterapie závisí především na typu přidružených onemocnění.
Kľúčové slová: arteriální hypertenze, farmakoterapie, doporučení, cílové hodnoty, kardiovaskulární riziko

New recommendations for the treatment of arterial hypertension
During past decades pharmacotherapy of arterial hypertension underwent significant development. New guidelines for the management of arterial hypertension defined several categories according to the blood pressure levels and blood pressure therapy goals too. Pharmacotherapy of hypertension is guided either by blood pressure level, or the presence of associated clinical condition, the severity of target organ damage and the total cardiovascular risk. The efficacy of the treatment on cardiovascular mortality and morbidity is based on the effect on blood pressure lowering. Effective decrease of blood pressure is provided by: thiazide diuretics, beta-blockers, calcium channel blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers. These drugs represent the treatment of choice either for monotherapy, or for the combination. Choice of the treatment drug group depends on the type of the associated clinical condition.
Key words: arterial hypertension, pharmacotherapy, guidelines, target values, cardiovascular risk
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Vývoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a fajčenie
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Nové možnosti prevencie a liečby VTE pri artroplastike kolena a bedra v ortopedickej chirurgii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Lieková bolesť hlavy (bolesť z nadmerného užívania liekov)
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Manažment obstipácie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
POD LUPOU
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
Oddelenie neinvazívnej kardiologickej diagnostiky, FNsP Bratislava – Ružinov
Slovenská verzia HeartScore – nástroj pre lekárov prvého kontaktu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára, Veľký Biel
Z 9. svetovej WONCA konferencie vidieckej medicíny (Kréta, 12. – 14. jún 2009)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.