Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Prevencia kolorektálneho karcinóm – druhá šanca
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 1. časť – primárne dyslipoproteinémie
Klasifikácia dyslipoproteinémií (DLP) prešla veľmi dlhým vývojom. V súčasnosti najrozšírenejšou je klasifikácia vytvorená Európskou spoločnosťou aterosklerózy v roku 1992. Vychádza zo stanovenia koncentrácie celkového cholesterolu a triacylglycerolov, na základe čoho DLP rozdeľujeme na izolované hypercholesterolémie, kombinované hyperlipoproteinémie a izolované hypertriacylglycerolémie. Z hľadiska etiológie sú dyslipoproteinémie rozdelené na primárne (podmienené geneticky) a sekundárne (dôsledok základného ochorenia alterujúceho metabolizmus lipidov a lipoproteínov). Najvýznamnejšími formami primárnych DLP (budeme sa im venovať v prvej časti) sú familiárna hypercholesterolémia a familiárny defekt apolipoproteínu B100, polygénová hypercholesterolémia, familiárna hyperchylomikronémia, polygénová familiárna hypertriacylglycerolémia, familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia a familiárna dysbetalipoproteinémia.
Kľúčové slová: dyslipoproteinémie, klasifikácia dyslipoproteinémií, primárne dyslipoproteinémie

Classification of dyslipoproteinaemias: Part I – Primary dyslipoproteinaemias
Classification of dyslipoproteinaemias (DLP) takes through long development. Recently most extended classification is the one established by European Atherosclerosis Society in 1992. It is based on the examination of total cholesterol and triglyceride levels. From this point of view we can divide DLP into isolated hypercholesterolaemia, combined hyperlipoproteinaemia and isolated hypertriglycerideaemia. From etiology point of view we identify primary DLP (genetic basis) and secondary DLP (coexist with other diseases, which cause alteration in metabolism of lipids and lipoproteins). The most important from primary DLP (we touch this topic on first part of article) are familial hypercholesterolaemia, familial defective apo B100, polygenic hypercholesterolaemia, familial combined hyperlipoproteinaemia, familial hyperchylomicronaemia, polygenic familial hypertriglycerideaemia and familial dysbetalipoproteinaemia.
Key words: dyslipoproteinaemias, classification of dyslipoproteinaemias, primary dyslipoproteinaemias.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK Bratislava
Moderná liečba obezity v zmysle nových medzinárodných odporúčaní
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO v SR, Bratislava
Mgr. Jana Švecová
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Súčasné problémy tuberkulózy v Európe a na Slovensku
MUDr. Róbert Ševčík
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Josef Bis
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Hana Ševčíková
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Dušek
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Josef Šťástek, PhD.
I. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Klasifikácia krvácavých komplikácií antitrombotickej liečby u kardiologických pacientov
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU FNsP Bratislava Ružinov
Protidoštičková liečba cievnych mozgových príhod
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Centrum andrologické péče, České Budějovice
Substituční terapie androgeny
MUDr. Jana Spilková
Soukromé sexuologické centrum, GONA s. r. o., Praha
Sexualita na internetu
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava , LSE – Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná služba, Školiace pracovisko SZU
Nedostatky v pitnom režime – kazuistiky
POD LUPOU
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Realizácia skríningu kolorektálneho karcinómu v SR
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – bisoprolol
ODBORNÉ PODUJATIA
Magda Žiaková
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Z XIII. kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti
created by © zooom.sk s.r.o.