Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Svetový deň bez tabaku: ako chránime zdravie nefajčiarov?
TÉMA ROKA
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika, III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika, Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika, Jihočeská universita, České Budějovice, Česká republika
MUDr. Michal Vrablík, PhD.
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika
Molekulární genetika dyslipidemií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie FZŠŠ SZU a Oddelenie klinickej endokrinológie OUsA, Bratislava
Tyreopatie v ambulancii praktického lekára, alebo ako zvládnuť ich súčasnú „epidémiu“?
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lucia Šuleková
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Diana Vološinová
Infekčné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Infekcie vyvolané chlamýdiami
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Vyšetrovanie arteriálnej tuhosti
doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Přemysl Mladěnka
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Zuzana Bobrovová
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Mojmír Hübl
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Akútna liečba migrény
Cieľom akútnej liečby migrenózneho záchvatu je dosiahnuť čo najrýchlejšie úplné odznenie bolesti, obnoviť funkčné schopnosti pacienta s minimom vedľajších účinkoch a ekonomických nákladov. V súčasnosti sa v akútnej liečbe používa tzv. stratifikovaná liečba migrény, ktorá je založená na racionálnom využívaní nešpecifickej a špecifickej (triptány) liečby podľa závažnosti záchvatov. Stupeň zneschopnenia pacientov je rozhodujúci faktor pri rozhodovaní, ktorý terapeutický postup použiť. Nešpecifická liečba (nesteroidné antiflogistiká; kyselina acetylsalicylová; atď.) býva účinná u miernych záchvatoch migrény s nízkym stupňom zneschopnenia pacientov. Triptány predstavujú špecifickú antimigrenóznu liečbu, ktorá je indikovaná u stredne ťažkých a ťažkých záchvatov so zneschopnením pacientov. Triptány sa líšia podľa rýchlosti nástupu účinku a podľa liekových foriem. Pacienti majú byť inštruovaní, aby užívali triptány vo včasnej fáze záchvatov migrény, v ktorej majú vyššiu terapeutickú efektívnosť s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia úplného ústupu bolesti.
Kľúčové slová: migréna, akútna liečba, stratifikovaný prístup, nešpecifická liečba, špecifická liečba/triptány

Acute treatment in migraine
The goals of acute treatment in migraine should be sustained pain-free response, which will reduce disability and optimally restore function with minimal adverse events and cost. The strategy for picking the right acute treatment initially should be one of stratified care, matching patient need to migraine characteristics. Disability is a surrogate marker for disease severity, allowing for the decision as to when to use migraine-specific treatment versus nonspecific treatment. The nonspecific treatments (nonsteroidal antiinflammatory drugs; acetylsalicylic acid; etc) can be effective for moderate level migraine with low disability. Triptans represent migraine-specific treatment for severe level migraine with high disability. Triptans are divided into groups by speed of onset and formulation. When possible, patients should be instructed to take triptans early in the migraine attack to make a sustained pain-free response more likely.
Key words: migraine, acute therapy, stratified care, nonspecific treatment, specific medication/triptans
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Skríning kolorektálneho karcinómu v SR
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
MUDr. Norbert Moravanský
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku strelným zbraniam
POD LUPOU
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS
Námestie SNP 10, Bratislava
Projekt zvyšovania kvality pre všeobecných praktikov SR
ODBORNÉ PODUJATIA
Magda Žiaková
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Správa z XLIX. Dérerovho memoriálu a 1. Dieškovho dňa
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Očkovacie látky - účinná ochrana pred infekciami
created by © zooom.sk s.r.o.