Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Svetový deň bez tabaku: ako chránime zdravie nefajčiarov?
TÉMA ROKA
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika, III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika, Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika, Jihočeská universita, České Budějovice, Česká republika
MUDr. Michal Vrablík, PhD.
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika
Molekulární genetika dyslipidemií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie FZŠŠ SZU a Oddelenie klinickej endokrinológie OUsA, Bratislava
Tyreopatie v ambulancii praktického lekára, alebo ako zvládnuť ich súčasnú „epidémiu“?
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lucia Šuleková
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Diana Vološinová
Infekčné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Infekcie vyvolané chlamýdiami
Chlamýdie sú ubikvitárne, striktne intracelulárne patogény. Chlamýdie nemôžu syntetizovať vlastný adenozíntrofosfát (ATP), sú energeticky závislé na hostiteľských epiteliálnych bunkách. U ľudí spôsobujú klinicky závažné infekcie C. trachomatis, C. pneumoniae a C. psittaci. Vzhľadom na vysokú kontagiozitu prenosu C. trachomatis a často asymptomatický priebeh infekcií, zaznamenávame u infikovaných pacientov častú sterilitu. Klinicky nemý priebeh infekcie je prítomný až u 80 % žien a u 50 % mužov. Príznakmi infekcie C. trachomatis u mužov sú uretritída, prostatitída a epidydimitída, u žien cervikovaginitída s výtokom, endometritída a panvová bolesť. Základným princípom je súčasná liečba sexuálneho partnera a laboratórna konfirmácia úspešnosti liečby. Incidencia infekcií spôsobených C. pneumoniae je vysoká, protilátky v triede IgG sú zaznamenávané až u 80 % dospelej populácie. Typickými klinickými prejavmi sú faryngitída, bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy a komunitná pneumónia. Otvoreným ostáva vzťah medzi perzistentnou infekciou C. pneumoniae a aterogenézou, astmou, vaskulitídami a niektorými neurologickými chorobami. Liekom prvej voľby sú makrolidy, ktoré možno použiť u dospelých i u detí. U dospelých sú v liečbe odporúčané i tetracyklíny a fluorované chinolóny.
Kľúčové slová: C. trachomatis, C. pneumoniae, urogenitálne infekcie, respiračné infekcie, pneumónia

Chlamydia infections
Chlamydia is ubiquitar, strictly intracellular pathogen. Chlamydia cannot synthesize its own ATP, an its energetically dependent on host epitelial cell. C. trachomatis, C. pneumoniae and C. psittaci are associated with human pathology. Infections due to C. trachomatis are insidious due to high contagiosity and frequent asymptomatic course of disease leading to sterility. The most dangerous thing about chlamydia when transmitted sexually is that 80% of women and 50% of men are asymptomatic, and are completely unaware that they are infected. Clinical presentation in men reached urethritis, prostatitis and epididimytitits, in women cervicovaginatis with dyscharge, endometritits and pelvic pain syndrome The basic principles of therapy are consisted of antiinfective therapy along with treatment of sexual partner and laboratory confirmation of patient´s recovery. Incidence of infection caused by C. pneumoniae is also high, IgG antibodies are detected in 80% of adult population. Typical clinical presentation is characterized by pharyngitis, bronchitis, acute exacerbation of chronic bronchitis and community acquired pneumonia. Association between persistent C. pneumoniae infection and atherogenesis, asthma, vaskulitis and neurological disorders are discussed. Macrolides, mainly azithromycin both in children and in adults, tetracyclines and fluoroquinolones in adults are recommended antibiotics.
Key words: C. trachomatis, C. pneumoniae, urogenital infections, respiratory infections, pneumonia
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Vyšetrovanie arteriálnej tuhosti
doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Přemysl Mladěnka
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Zuzana Bobrovová
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Mojmír Hübl
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Akútna liečba migrény
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Skríning kolorektálneho karcinómu v SR
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
MUDr. Norbert Moravanský
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku strelným zbraniam
POD LUPOU
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS
Námestie SNP 10, Bratislava
Projekt zvyšovania kvality pre všeobecných praktikov SR
ODBORNÉ PODUJATIA
Magda Žiaková
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Správa z XLIX. Dérerovho memoriálu a 1. Dieškovho dňa
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Očkovacie látky - účinná ochrana pred infekciami
created by © zooom.sk s.r.o.