Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Svetový deň bez tabaku: ako chránime zdravie nefajčiarov?
TÉMA ROKA
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika, III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika, Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika, Jihočeská universita, České Budějovice, Česká republika
MUDr. Michal Vrablík, PhD.
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, Praha, Česká republika
Molekulární genetika dyslipidemií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie FZŠŠ SZU a Oddelenie klinickej endokrinológie OUsA, Bratislava
Tyreopatie v ambulancii praktického lekára, alebo ako zvládnuť ich súčasnú „epidémiu“?
Aj po eradikácii endemickej strumy tyreopatie sú a vždy budú najčastejšími endokrinopatiami. Súčasný technický pokrok v medicíne umožnil diagnostikovanie subklinických ako aj klinicky nevýznamných nálezov, čím spôsobil novú „epidémiu“ tyreopatií. Nová situácia priniesla interpretačné, diferenciálno-diagnostické a organizačné problémy lekárom prvého kontaktu, ako aj endokrinológom nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých technicky a medicínsky vyspelých krajinách. Výrazný nárast zachytení subklinických tyreopatií spôsobuje preťažovanie endokrinologických ambulancií, čo sa odráža v dlhých čakacích lehotách na vyšetrenie a v nespokojnosti pacientov. Autor sa pokúša navrhnúť spôsob, ako túto „epidémiu“ efektívne a pokojne zvládnuť. Ťažiskom je diferencovaný prístup k tyreopatiám podľa ich závažnosti a adekvátne poučenie (upokojenie) pacientov s klinicky nevýznamnými nálezmi.
Kľúčové slová: technický pokrok v medicíne, subklinické tyreopatie, epidémia, zvládnutie, diferencovaný prístup, stratifikácia závažnosti

Thyropathies in general practitioner’s office, or how to manage their current „epidemic“?
Despite eradication of endemic goitre thyropathies have remained and will be the most frequent endocrinopathies. Technical development in medicine enabled to diagnose subclinical and clinically insignificant findings and created new „epidemic“ of thyropathies. This has brought interpretational, differential diagnostic and organizational problems for general practitioners and endocrinologists not only in our country, but also in all technically and medically developed countries. Marked increase of revealed subclinical thyropathies has caused an overload of out patient departments of endocrinology, which is reflecting in prolonged waiting periods for examination and in discontent of patients. Author tries to propose a way to manage this „epidemic“ effectively and quietly. The essence of this way is a differentiated approach to thyropathies according to their severity and an adequate instruction (calming) of patients with clinically insignificant findings.
Key words: technical development in medicine, subclinical thyropathies, epidemic, management, differentiated approach, severity stratification
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Lucia Šuleková
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
MUDr. Diana Vološinová
Infekčné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Infekcie vyvolané chlamýdiami
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Vyšetrovanie arteriálnej tuhosti
doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Přemysl Mladěnka
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Zuzana Bobrovová
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Mgr. Mojmír Hübl
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie, Hradec Králové
Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Akútna liečba migrény
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Skríning kolorektálneho karcinómu v SR
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
MUDr. Norbert Moravanský
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku strelným zbraniam
POD LUPOU
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS
Námestie SNP 10, Bratislava
Projekt zvyšovania kvality pre všeobecných praktikov SR
ODBORNÉ PODUJATIA
Magda Žiaková
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Správa z XLIX. Dérerovho memoriálu a 1. Dieškovho dňa
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Očkovacie látky - účinná ochrana pred infekciami
created by © zooom.sk s.r.o.