Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF a UK, Plzeň
Venlafaxin s prodlouženým uvolňováním v ambulantní praxi
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, PhD.
Psychiatrická klinika UK, Bratislava
5. IFMAD – International forum on mood and anxiety disorders (Viedeň, 9.–11. novembra 2005)
MUDr. Miroslav Moráň
VII. český a II. česko-slovenský sjezd o spánku
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Vladimír Kmoch
Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Monitorovací systém LEX-SYS
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kritika závěrů studie CATIE aneb jak složité je zkoumat léčbu antipsychotiky
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Současné trendy v biologické terapii Alzheimerovy choroby
Dosud neznáme komplexní etiologii Alzheimerovy choroby, proto nejsme schopni léčit tuto závažnou demenci kauzálně. Využívají se postupy, které ovlivňují známé patogenetické řetězce. Léčba založená na důkazech je pouze léčba inhibitory acetylcholinesteráz a memantinem. Jsou popsány i některé další postupy, jejichž efekt již není tak jednoznačně prokázán jako u výše uvedených přístupů.
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, demence, inhibitory acetylcholinesteráz, kognitivní funkce, memantin, nervové růstové faktory, nootropní farmaka, scavengery volných kyslíkových radikálů.
Kľúčové slová MeSH: Alzheimerova choroba – terapia; demencia; inhibítory cholínesteráz; poruchy kognitívne; memantín; faktory rastové nervové; látky nootropné; zachytávače voľných radikálov.

CURRENT TRENDS IN THE BIOLOGICAL TREATMENT OF ALZHEIMER DISEASE
We do not knot complex etiology of Alzheimer disease so far. That is why we are not able to treat such a sever dementia causally. Procedures that affect known pathogenetic chains are used. Evidence based management is only a treatment with acetylcholineesterase inhibitors and memantin. Some other procedures are reported, but their effect is not positively confirmed as with procedures mentioned above.
Key words: Alzheimer disease, dementia, acetylcholineesterase inhibitors, cognitive function, memantin, nerve growth factors, nootropics, free oxygen radicals scavengers.
Key words MeSH: Alzheimer disease – therapy; demention; cholinesterase inhibitors; cognition disorders; memantine; nerve growth factors; nootropic agents; free radical scavengers.
MUDr. Robert Matička
Psychiatrická ambulance, Praha
Zajímavá „neznámá“ valproová kyselina
MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Antipsychotiká druhej generácie v prevencii relapsu schizofrénie (novšie poznatky z vybraných dvojito slepých randomizovaných štúdií)
MUDr. Claudia Borzová, MUDr. Petr Kozelek, MUDr. Vladimír Kmoch
Psychiatrická klinika VFN Praha, 1. LF UK, Praha; Psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a paměti, P-P klinika, Kladno
Léčba chronické nespavosti – je věk rozhodujícím faktorem?
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen
MUDr. Zdeněk Faldyna, MUDr. Iveta Zedková
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
Terapie alkoholového odvykacího syndromu
MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Léčba psychotické deprese – akutní a pokračovací farmakologická léčba
doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Současnost a perspektivy psychofarmakoterapie ADHD v České republice a v zahraničí
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Martin Vališ
Psychiatrická klinika LF a FN UK, Hradec Králové; Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem; Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Jaká je budoucnost quetiapinu?
created by © zooom.sk s.r.o.