Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
Vlhká terapia sa za ostatné roky stala štandardnou technikou ošetrovania chronických rán. V poslednom období síce nepribudli žiadne zásadné novinky, o to viac sa však výroba zamerala na zlepšenie existujúcich prípravkov a marketing výrobcov sa zameral viac na čiastkové vylepšenia existujúceho produktu ako na produkt samotný. Generické zaradenie krytia, ktoré umožňuje jednoduché vytvorenie predstavy o jeho správnej indikácii a pravidlách používania, sa dostalo do úzadia. Článok sa zaoberá generickou príslušnosťou produktov určených na vlhkú terapiu a ich zaradením do základných skupín, kam patria hydrokoloidy, algináty, semipermeabilné okluzívne krytia, neadhezívne textilné krytia a penové prípravky.
Kľúčové slová: vlhké hojenie, generická kategória, hydrokoloidy, algináty, krytie rán

Generic categorization of moist healing wound dressings
Lately, the moist healing technique has become standard therapeutical approach to chronic wounds. Recently, there have not been discovered any new products, thus the production targeted on improving of existing dressings and the marketing started to emphasize the improved product features rather than the product itself. Generic categorization of moist therapy dressings enabling the recognition of proper product indications and the way of use became neglected. This article sorts out the products by basic generic categories, being hydrocolloidal and alginate dressings, semipermeable transparent films, low-adherent and foam dressings.
Key words: moist healing, generic category, hydrocolloids, alginates, wound dressing
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.