Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
Autor sa v článku zaoberá možnosťami liečby bolestí chrbta z hľadiska algeziológa. Venuje sa stručne epidemiológii, ale aj definícii a príčinám vzniku dorzalgií, ich diagnostike a liečbe. Dorzalgie rozdeľuje na viaceré typy syndrómov, ako je myofasciálny syndróm, fibromyalgia, koreňové i pseudoradikulárne syndrómy. V časti o terapii bolestí chrbta stručne spomína aj farmakoterapiu, ale venuje sa predovšetkým rôznym druhom nefarmakologických spôsobov liečby vrátane tzv. invazívnej rehabilitácie a technike ošetrenia bolestivej jazvy. Zdôrazňuje interdiscipilárnosť problému liečby bolestí chrbta a nevyhnutnosť úzkej spolupráce špecialistov a všeobecných lekárov.
Kľúčové slová: bolesť chrbta, dorzalgia, myofasciálny syndróm, fibromyalgia, nefarmakologické postupy, invazívna rehabilitácia

Back-pain treatment options – part I.
Author in his article deals with back-pain treatment options from the algesiologist point of view. He briefly describes epidemiology but also provides definition and causes of back-pain origin, their diagnostic and treatment. Back-pain is here divided into several syndrome types such as myofascial syndrome, fibromyalgy, radicular and pseudoradicular syndromes. The part on back-pain therapy is briefly concerned with pharmacotherapy but it is mainly dedicated to various kinds of non-pharmacological ways of the treatment including so-called invasive rehabilitation and technique of painful scar treatment. It points out interdisciplinarity of the back pain treatment issue and inevitability of a close cooperation of both specialists and general practitioners.
Key words: back pain, myofascial syndrome, fibromyalgy, non-pharmacological techniques, invasive rehabilitation
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.