Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
Ateroskleróza, s jej komplikáciami, je celosvetovo vedúcou príčinou morbidity a mortality na kardiovaskulárne ochorenia. V súčasnosti nárast kardiovaskulárnych ochorení a komplikácií ovplyvňuje najmä zvyšujúca sa prevalencia obezity a s ňou veľmi úzko súvisiaci diabetes mellitus 2. typu (diabezita). Dôsledky aterosklerózy začínajú byť citeľné aj v menej rozvinutých oblastiach sveta, kde úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia podmienené aterosklerózou vytesňujú doterajšie prvenstvo infekčných ochorení. Tradične bola ateroskleróza ponímaná ako degeneratívne ochorenie postihujúce predovšetkým starších ľudí, pomaly progredujúce mnoho rokov a vedúce ku klinickej symptomatológii pri mechanickej prekážke krvného toku. Mnohé nové vedecké poznatky viedli k tomu, že aterosklerózu sme začali vnímať ako dynamický multifaktoriálny proces ovplyvniteľný ako nefarmakologickou, tak najmä farmakologickou liečbou.
Kľúčové slová: ateroskleróza, etiopatogenéza, teórie aterogenézy, endotelová dysfunkcia, stabilný a nestabilný aterosklerotický plát

Etiopathogenesis of atherosclerosis
Atherosclerosis, with its complications, is the leading cause of cardiovascular disease mortality and morbidity. The rising tide of cardiovascular disease continues due to a large increase in the prevalence of both obesity and diabetes mellitus type 2 (diabesity). The consequences of atherosclerosis are also beginning to be felt in less well-developed regions of the globe, with death from atherosclerotic cardiovascular disease set to replace infection as the leading cause of death in the Third World in the near future. Traditionally, atherosclerosis has been viewed as a degenerative disease, affecting predominantly older people, slowly progressing over many years, and eventually leading to symptoms through mechanical effects on blood flow. In present evidence have shown that, rather than being an irreversibly progressive disease, atherosclerosis is a dynamic, multifactorial process that can be influenced by both non-pharmacological and pharmacological therapy.
Key words: atherosclerosis, etiopathogenesis, theories of atherogenesis, endothelial dysfunction, stable and vulnerable atherosclerotic plaque
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.