Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
Cirhóza pečene je difúzny proces parenchýmu pečene charakterizovaný prítomnosťou fibrózy a vznikom regeneračných uzlov. Predstavuje ireverzibilné štádium chronických chorôb pečene s poruchou funkcie pečene a vznikom portálnej hypertenzie. Najčastejšími príčinami sú: chronická hepatitída C (CHC), abúzus alkoholu, chronická hepatitída B (CHB) a NASH (nealkoholová steatohepatitída). Manažment pacienta s cirhózou pečene sa primárne zameriava na prevenciu progresie choroby a liečbu komplikácií. Pacienti s dekompenzovanou cirhózou majú zvýšené riziko vzniku spontánnej baktériovej peritonitídy, krvácania z pažerákových varixov, hepatálnej encefalopatie, ascitu, hepatorenálneho syndrómu a hepatocelulárneho karcinómu. Prognóza cirhózy pečene závisí od dĺžky trvania fázy kompenzácie (t. j. prevencie vzniku komplikácií) a intenzity, frekvencie a dĺžky trvania stavu dekompenzácie. Približne 90 % pacientov s kompenzovanou cirhózou pečene prežíva 10 rokov, po dekompenzácii je medián prežívania okolo 2 rokov. Jediná kauzálna liečba dekompenzovanej cirhózy v štádiu zlyhávania je transplantácia pečene. Treba sa preto zamerať na prevenciu choroby, starostlivo sledovať včasné štádium, predĺžiť dĺžku trvania stavu kompenzácie, zlepšiť spoluprácu s pacientom a v prípade dekompenzácie choroby ho odoslať včas na hospitalizáciu. K zlepšeniu komplexnej starostlivosti ako i prognózy môže významne prispieť optimalizácia spolupráce medzi hepatológmi a praktickými lekármi.
Kľúčové slová: cirhóza pečene, krvácanie z pažerákových varixov, ascites, spontánna baktériová peritonitída, hepatálna encefalopatia, hepatorenálny syndróm, hepatocelulárny karcinóm

Liver cirrhosis – old but unbeaten disease
Cirrhosis of the liver is a diffuse process characterized by fibrosis and the conversion of normal liver architecture into structurally abnormal nodules. It represents the end stage of chronic liver damage resulting from several different causes and leading to altered hepatic function and portal hypertension. The main etiologic factors are: chronic hepatitis C (CHC), alcohol, chronic hepatitis B (CHB) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Management of patient with liver cirrhosis focuses primarily on prevention of disease and on treating complications. Patients with decompensated cirrhosis have a high risk of spontaneous bacterial peritonitis, variceal bleeding, hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome and hepatocellular carcinoma. The outcome of cirrhosis is determined by three major factors: survival time within the compensated phase, the intensity of transition from the compensated to the decompensated phase and survival while in the decompensated phase. The 10-year survival rate for compensated patients is nearly 90%, while the median survival after decompensation is about 2 years. The only causal therapy of decompensated cirrhosis is liver transplantation. The good cooperation between family physicians and hepatologists is very important for complex care and prognosis of patients with liver cirrhosis.
Key words: liver cirrhosis, variceal bleeding, ascites, spontaneous bacterial peritonitis, hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome, hepatocellular carcinoma
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.