Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
Obranyschopnosť vyšších organizmov je univerzálny homeostatický systém, ktorého porucha môže mať rôzne klinické následky, najčastejšie sa však prejaví recidivujúcimi infekčnými epizódami, predovšetkým dýchacích ciest. Existuje konkrétna skupina ochorení, pri ktorých každá infekcia môže znamenať väčšie alebo menšie zhoršenie prognózy (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, intersticiálne pľúcne procesy, cystická fibróza, bronchiektázie). Cez pochopenie úlohy mikroorganizmov pri vývoji imunitného systému vyšších organizmov a ich esenciálne pôsobenie na neadaptívnu imunitu poukazujeme na možnosť použitia baktériových imunomodulátorov v prevencii infekčných exacerbácií týchto ochorení. Racionálne používanou imunoterapiou vychádzajúcou z princípov medicíny založenej na dôkazoch môžeme významne zlepšiť prognózu pacientov s týmito chronickými celoživotnými ochoreniami.
Kľúčové slová: bakteriálne imunomodulátory, neadaptívna imunita, chronické respiračné choroby

Bacterial immunomodulators – support of natural body defence mechanisms
Defensiveness of macro-organisms is an universal homeostatic system. Its malfunction or failure may have different clinical consequences – most of all expressed as infectious complications, the respiratory system the most. Particular group of patients exists; in which every infection represents more or less deterioration of prognosis (chronic obstructive pulmonary disease, asthma, interstitial lung diseases, cystic fibrosis, bronchiectases). Through understanding of the role of microorganisms in the development of human immune system and those essential role in non-adaptive immunity we point out utilisation of bacterial immunomodulators in the prevention of infectious exacerbations of these diseases. Rational and proper use of immunotherapy coming out from evidence-based medicine can significantly improve prognosis of patients with these chronic lifelong diseases.
Key words: bacterial immunomodulators, non-adaptive immunity, chronic respiratory diseases
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.