Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Svetový rok boja proti bolesti 2008 – 2009: Nádorová bolesť
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Etiopatogenéza aterosklerotického procesu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Liečba hypertenzie – nikdy nekončiaci príbeh?
Autor zhrnuje nové poznatky o liečbe hypertenzie, ktoré menia pôvodné postavenie beta-blokátorov a diuretík ako liekov prvej voľby. V úvode zdôvodňuje trvalé úsilie o zlepšenie účinnosti liečby vysoké krvného tlaku a nepriaznivé pôsobenie novodobej epidémie nadváhy a obezity v populácii na celkovú efektivitu manažmentu hypertenzie. S tým súvisiaci nárast výskytu metabolického syndrómu a celkového kardiometabolického rizika viedol k zmene terapeutickej stratégie, pričom z prvých línií ustupujú beta-blokátory s nepriaznivým metabolickým pôsobením a neodporúčajú sa ani kombinácie beta-blokátorov s diuretikami, hlavne u mladších osôb s metabolickým syndrómom. Ďalším faktorom prinášajúcim zmeny stratégie liečby hypertenzie je rozdielne ovplyvňovanie vlastností cievnej steny, hlavne arteriálnej tuhosti a centrálnych tlakových parametrov v aorte. Ich neinvazívne vyšetrenie sa stáva postupne štandardom manažmentu hypertenzie a predklinickej diagnostiky aterosklerózy. Najodvážnejším vyjadrením uvedených nových aspektov liečby hypertenzie je britská schéma odporúčaní pre klinickú prax, ktorá však zatiaľ nebola plne premietnutá do európskych a amerických odporúčaní.
Kľúčové slová: beta-blokátory a diuretiká v liečbe hypertenzie, liečba hypertenzie pri metabolickom syndróme, liečba hypertenzie s ohľadom na aortálne tlakové parametre

Treatment of hypertension – never ending story?
Author summarizes new findings in the treatment of hypertension that change the position of beta-blockers and diuretics as the first-line drugs. In introduction are given reasons to the continual effort to improve a global treatment effectiveness of high blood pressure and as well to the negative impact of new age over-weight and obesity epidemic in population on the global effectiveness of hypertension management. The related increase in incidence of metabolic syndrome and of overall cardiovascular risk has led to the change in therapeutic strategy. Beta-blockers with their negative metabolic effect are leaving the first line position in therapy and even the combination of beta-blocker and diuretics are not recommend any more, particularly in younger adults with metabolic syndrome. Different influencing of arterial wall properties, especially its stiffness and central aortic blood pressure parameters are another factors causing the changes in the strategy for treatment of hypertension. The non-invasive investigation of them is gradually becoming a standard of hypertension management and of sub clinical diagnostic of atherosclerosis. The boldest expression of the described new aspects in treatment of hypertension is the British scheme of guidelines for clinical practice that is not yet fully reflected in the European and American guidelines.
Key words: beta-blockers and diuretics in the treatment of hypertension, therapy of hypertension coinciding with metabolic syndrome,therapy of hypertension in respect to aortic blood pressure parameters
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 1. časť
MEDICAL DEVICES
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LF UK a FN v Bratislave
35. výročie vzniku prvého klinického angiologického pracoviska na Slovensku
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: kategorizácia od 1. apríla 2009
created by © zooom.sk s.r.o.