Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
HLAVNÁ TÉMA: OSTEOPORÓZA
TÉMA
MUDr. Zlata Kmečová
II. interná klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
SEKUNDÁRNA OSTEOPORÓZA PRI ZÁPALOVÝCH CHOROBÁCH ČREVA
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa, Osteocentrum, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
SEKUNDÁRNA HORMONÁLNE PODMIENENÁ OSTEOPORÓZA
PREHĽADNE
MUDr. Milena Dolejšová
II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
LÉČBA ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
KONZÍLIUM
MUDr. Alena Furdová, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a FNsP, Bratislava
MALÍGNY MELANÓM V OKU
INFORMÁCIE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY VO FARMAKOTERAPII: KATEGORIZÁCIA OD 1. JANUÁRA 2009
MUDr. Peter Lipták
VÝMENNÉ LÍSTKY A ZDRAVOTNÍCTVO
LIEK
MUDr. Martin Černák, PhD.
Očná klinika SZU NsP Antolská, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU NsP Antolská, Bratislava
RANIBIZUMAB – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE VEKOM PODMIENENEJ DEGENERÁCIE MAKULY
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Alica Beňová
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
ERDOSTEÍN A JEHO ÚČINKY
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc.,
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – VŠEOBECNÉ POJMY
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
POD LUPOU
JUDr. Eva Madajová
AOPP SR, Bratislava
ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR
PREHĽADNE
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
ODPORUČENIA NA OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE
Každoročný výskyt chrípky s častými komplikáciami a nemalým počtom úmrtí oprávňuje opätovne zdôrazňovať možnosti prevencie. Očkovanie proti chrípke, i keď sa musí v súčasnosti každoročne opakovať, chráni do značnej miery pred chorobou. U zdravých a mladých osôb môže očkovanie zabrániť výrazným ekonomickým stratám z dôvodu ich pracovnej neschopnosti, u osôb vyššieho veku alebo u osôb so základnou chorobou očkovanie výrazne znižuje počet komplikácií s možným smrteľným zakončením. K dôvodom, prečo očkovať proti chrípke, patrí najmä vysoká chorobnosť a vysoká úmrtnosť na chrípku, komplikácie chrípky, veľká premenlivosť chrípkových vírusov, rezistencia chrípkových vírusov, vznik epidémií rôzneho rozsahu a v neposlednej miere aj ekonomické straty, ktoré chrípka so sebou prináša. Ak nie je očkovanie kontraindikované, môže byť očkovaný každý, kto o to požiada svojho ošetrujúceho lekára. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť 30 % zaočkovanosť celkovej populácie. Podľa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je potrebné presadzovať zvyšovanie zaočkovanosti proti chrípke najmä u osôb vo vysokom riziku nákazy tak, aby sa u týchto skupín dosiahla zaočkovanosť 75 %.
Kľúčové slová: chrípka, očkovanie, odporučenia, zaočkovanosť populácie

RECOMMENDATIONS FOR INFLUENZA VACCINATION
Annual influenza epidemics with severe influenza-related complications and considerable number of influenza-related deaths provides a reason for repetitive emphasize of prevention possibilities. Vaccination as the principal measure for preventing influenza, despite that currently it must be indicated annually, is largely safe and effective measure in preventing influenza. Vaccination of healthy and young persons can reduce economic losses caused by their labour absence and for elderly persons vaccination can reduce complications resulting from underlying health conditions and influenza-related deaths. Predominant arguments for influenza vaccination are mainly high influenza-related morbidity and influenza-related mortality, but also influenza-related complications, genetic changes of influenza viruses, developing influenza viruses resistance to antiviral drugs, seasonal epidemics and economic losses. If there are no contraindications, vaccination can be generally recommended to anybody, including elderly persons and persons of any age who are considered t “high risk” for influenzarelated complications. European Union Member States committed to reach the goal of 30% vaccination coverage of the general population. According WHO recommendation, it is necessary to increase vaccination coverage of people at high risk to at least 75%.
Key words: influenza, vaccination, recommendations, vaccination coverage
TÉMA
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA OSTEOPORÓZY
created by © zooom.sk s.r.o.