Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
HLAVNÁ TÉMA: OSTEOPORÓZA
TÉMA
MUDr. Zlata Kmečová
II. interná klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
SEKUNDÁRNA OSTEOPORÓZA PRI ZÁPALOVÝCH CHOROBÁCH ČREVA
Zníženie kostnej denzity patrí medzi časté a závažné komplikácie u pacientov so zápalovými chorobami čreva. Zápalové choroby čreva (Inflammatory Bowel Disease – IBD) – Crohnova choroba (CD) a ulcerózna kolitída (UC) sú spojené s vysokým rizikom osteoporózy a zlomenín. Charakter metabolického postihnutia kostí a jeho prevalencia závisia od druhu, trvania, závažnosti a liečby tohto gastrointestinálneho ochorenia. Príčina kostných zmien je multifaktoriálna a má niekoľko spoločných charakteristík – malabsorpcia, deficit vápnika a vitamínu D, porucha konverzie vitamínu D, liečba glukokortikoidmi, symptomatický hypogonadizmus, sekundárna hyperparatyreóza, nízka telesná hmotnosť, hypomobilita, fajčenie a alkohol. V patogenéze ochorenia majú dôležitú úlohu zvýšené hladiny prozápalových cytokínov, ako sú napríklad interleukín l (IL- 1), tumor necrosis factor (TNF), interleukín -6 (IL- 6). IL-6 prispieva k diferenciácii osteocytov na osteoklasty. Osteoklasty sú aktivované v kosti IL-1 a TNF, čo vedie k zvýšeniu kostnej resorpcie. Objavenie receptorového aktivátora nukleárneho faktora κB (RANK), jeho liganda (RANKL) a osteoprotegerínu (OPG) ukázali význam ďalších patogenetických faktorov v rozvoji osteoporózy. Včasná diagnostika a liečba vedú k zníženiu rizika fraktúr, ktoré sú najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy.
Kľúčové slová: sekundárna osteoporóza, zápalové choroby čreva (IBD), Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

SECONDARY OSTEOPOROSIS BY INFLAMMATION BOWEL DISEASE
Low bone mineral density is a frequent and serious complication by patients with inflammatory bowel disease (IBD). IBD comprising Crohn´s disease and ulcerative colitis is associated with increased risk of osteoporosis and bone fractures. Character of metabolic bone disease depends on origin, duration, seriousness a treatment of IBD. The cause of bone disease is multifactorial an has a few common characteristics: malabsorption, calcium malabsorption, vitamin D deficiency, hypogonadism, secondary hyperparathyreosis, low body weight, reduced physical activity, smoking and alcohol excess. Cytokines (i.e. interleukin 1, tumor necrosis factor, interleukin-6) play an important role in the pathogenesis of IBD. IL-6 contributes to differentiation of osteocytes into osteoclasts. These osteoclasts are then activated in the bone by IL-1 a TNF resulting in an increase in bone resorption. The evolution of knowledge regarding receptor for activated factor of nuclear factor κB (RANK), its legend RANKL, and osteoprotegerin (OPG), which serves as a decoy receptor has enhanced the understanding of osteoporosis. Early diagnostics and treatment lower the risk of fractures, which are most serious complication of osteoporosis.
Key words: secondary osteoporosis, inflammatory bowel disease (IBD), Crohn´s disease, ulcerative collitis
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa, Osteocentrum, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
SEKUNDÁRNA HORMONÁLNE PODMIENENÁ OSTEOPORÓZA
PREHĽADNE
MUDr. Milena Dolejšová
II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
LÉČBA ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
KONZÍLIUM
MUDr. Alena Furdová, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a FNsP, Bratislava
MALÍGNY MELANÓM V OKU
INFORMÁCIE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY VO FARMAKOTERAPII: KATEGORIZÁCIA OD 1. JANUÁRA 2009
MUDr. Peter Lipták
VÝMENNÉ LÍSTKY A ZDRAVOTNÍCTVO
LIEK
MUDr. Martin Černák, PhD.
Očná klinika SZU NsP Antolská, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU NsP Antolská, Bratislava
RANIBIZUMAB – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE VEKOM PODMIENENEJ DEGENERÁCIE MAKULY
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Alica Beňová
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
ERDOSTEÍN A JEHO ÚČINKY
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc.,
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – VŠEOBECNÉ POJMY
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
POD LUPOU
JUDr. Eva Madajová
AOPP SR, Bratislava
ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR
PREHĽADNE
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
ODPORUČENIA NA OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE
TÉMA
MUDr. Daniel Čierny
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA OSTEOPORÓZY
created by © zooom.sk s.r.o.