Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika UK JLF a MFN v Martine
Hyperkinetická porucha a syndróm z aspektu psychofarmakoterapie
MUDr. Gabriela Leblová
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Nerozpoznaná Huntingtonova choroba v psychiatrické péči
Huntingtonova chorea (HCh) je autozomálně dominantně dědičné onemocnění manifestující se většinou ve středním věku (asi u 1 % dochází k manifestaci již v první dekádě života, u 3 % až v šesté dekádě či ještě později). Onemocnění bylo poprvé popsáno Georgem Huntingtonem v r. 1872. Mutace je přítomna na krátkém raménku 4. chromozomu, kde dochází k multiplikaci CAG tripletu. Produktem mutace je aberantní protein huntingtin. Prevalence nemoci je 1 : 20 000, gen je plně penetrantní. Základní transmiterovou dysbalancí u HCh je snížení kyseliny gamaaminomáselné (GABA) ve striatu způsobené ztrátou GABAergních neuronů. Atrofie v této oblasti je patrná na CT i MRI. Mimoto je přítomna i celková atrofie mozku, rozšíření komorového systému a degenerativní změny v kortexu. První příznaky nemoci jsou nespecifické změny osobnosti a chování. Povahové změny mohou vyústit i do psychotických projevů. V dalším stadiu (u 1/3 nemocných jako iniciální příznaky) se projeví choreatické mimovolní pohyby končetin a obličeje. Často jsou přítomny i poruchy polykání a řeči, hypersalivace a hyperhidróza. Vývoj nemoci vede k nezvratně progredující demenci. Potvrzení klinické diagnózy je prováděno DNA konfirmativním testováním.
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Huntingtonova choroba a psychiatrické ochranné léčení
KOMENTÁRE
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LFUK, Bratislava
ADHD – liečba a rehabilitácia poruchy

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Konrád
Psychogeriatrický primariát, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika
MUDr. Pavel Fridrich
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
EEG, EKG a EMG monitorování při elektrokonvulzivní terapii
PhDr. František David Krch
Psychiatrická klinika VFN, Praha
Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov, Bratislava
Problém klasifikácie paranoidných stavov
MUDr. Lívia Vavrušová
PK SZU, FN Ružinov, Bratislava
Depresia – spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LFUK v Plzni
Psychosomatická a psychosociální problematika kardiovaskulárních chorob
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Léčba deprese u kardiálně nemocných
V SKRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Poruchy vyvolané stresem
created by © zooom.sk s.r.o.