Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika UK JLF a MFN v Martine
Hyperkinetická porucha a syndróm z aspektu psychofarmakoterapie
MUDr. Gabriela Leblová
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Nerozpoznaná Huntingtonova choroba v psychiatrické péči
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Huntingtonova choroba a psychiatrické ochranné léčení
KOMENTÁRE
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LFUK, Bratislava
ADHD – liečba a rehabilitácia poruchy

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Konrád
Psychogeriatrický primariát, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika
Demence s Lewyho tělísky (DLB) je neurodegenerativní onemocnění na pomezí Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci. Má společné příznaky obou poruch a svoje vlastní specifické příznaky – především zrakové halucinace lidských postav a zvířat a fluktuující úroveň kognice a senzitivitu k neuroleptikům. Prevalence nemoci v pozdním stáří je zřejmě dosti vysoká, většina neuropatologických studií prevalenci odhaduje mezi 10–20 % ze všech demencí. Klinicky se ji daří diagnostikovat podstatně méně často (kolem 4 %). DLB je často zaměněna s demencí u Alzheimerovy nemoci, klinická manifestace je zřejmě často nenápadná. Význam diagnostikování DLB spočívá především v rozhodnutí o léčbě – neuroleptika (antipsychotika) nejsou zpravidla lékem první volby. Jako vhodnější se jeví použití inhibitorů cholinesteráz (ICHE) nebo opatrné podávání nových antipsychotik s nepatrnou potencí k vyvolání parkinsonského syndromu.
Kľúčové slová: demence s Lewyho tělísky (DLB), Lewy Body Disease (LBD), demence u nemoci s Lewyho tělísky (DLBD), Parkinsonova nemoc, atypická antipsychotika, klasická neuroleptika, inhibitory cholinesteráz (ICHE).

Demention with Lewy’s Bodies, Diagnosis, Clinical Meaning, Treatment
Lewy’s Bodies Demention (DLB) is the neurodegenerative disease between Parkinson’s and Alzheimer disease. DLB has got common signs and special signs – mostly hallucination humans and animals, and changing levels of cognition and sensitivity to neuroleptics. The prevalence of DLB si rather high, specialy at the old age about 10–20 % of all type of demention. The clinical diagnosis is just about 4 %. DLB is often mistaken with Alzheimer Disease, clinical manifestation is not conspicuous. Diagnosis meaning is treatment decision – neuroleptics are not first choice medicine. Cholinesterasis inhibitors is better choice or carefull taking a new antipsychotics with low level potention to make Parkinson syndrome.
Key words: demention with Lewy’s Bodies (LBD), Lewy Body Disease (LBD), Parkinson’s Disease, nontypical antipsychotics, classical neuroleptics, cholinesterasis inhibitors.
MUDr. Pavel Fridrich
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
EEG, EKG a EMG monitorování při elektrokonvulzivní terapii
PhDr. František David Krch
Psychiatrická klinika VFN, Praha
Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov, Bratislava
Problém klasifikácie paranoidných stavov
MUDr. Lívia Vavrušová
PK SZU, FN Ružinov, Bratislava
Depresia – spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LFUK v Plzni
Psychosomatická a psychosociální problematika kardiovaskulárních chorob
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Léčba deprese u kardiálně nemocných
V SKRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Poruchy vyvolané stresem
created by © zooom.sk s.r.o.