Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologikcá klinika JLF UK a MFN
MANAŽMENT DEMENCIÍ V AMBULANCII PL
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika UK JLF v Martine
MUDr. Milan Luliak, PhD.,
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
RNDr. Eva Drobná, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
PRENOSNÉ DEMENCIE – PRIONOVÉ CHOROBY
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESO
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Igor Čombor
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Štefan Madarász
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Milan Luliak, PhD.
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Bratislava
DEMENCIA ALZHEIMEROVHO TYPU
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
FARMAKOTERAPIE DEMENCÍ
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Kozub,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Martin Nouza, CSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
IMUNITNÍ SYSTÉM V PREVENCI A LÉČBĚ VIROVÝCH INFEKCÍ
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
AKTUÁLNE ZMENY V EPIDEMIOLÓGII VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD A & B
Zo skupiny najmenej piatich vírusových hepatitíd sú v súčasnosti k dispozícii očkovacie látky iba proti vírusovej hepatitíde A (VHA) a B (VHB). Tieto dva typy vírusových hepatitíd sú rozšírené na celom svete, ale v prevalencii jednotlivých nákaz sú veľké geografické rozdiely. Na území Slovenskej republiky je trvale vysoká chorobnosť na VHA vo východoslovenských regiónoch, kde sa ochorenia kumulujú v lokalitách s nízkou hygienickou úrovňou a šíria sa priamym kontaktom v skupine hlavne 1 až 4-ročných detí. Smerom k západnej časti Slovenska incidencia klesá, u detí do 15 rokov sa ochorenie prakticky nevyskytuje a maximum chorobnosti sa presúva do skupiny 25 až 34-ročných dospelých osôb. Tieto regióny so zníženou cirkuláciou vírusu a vysokým počtom vnímavých osôb sú ľahkým terčom pre zavlečenie nákazy z iných oblastí SR s následne vysokou chorobnosťou. Výskyt VHB je značne ovplyvnený zavedením plošného očkovania, ktoré sa u dojčiat vykonáva od roku 1998 a u adolescentov od roku 2004. Pred i po zavedení očkovania bola najvyššia chorobnosť pri VHB evidovaná v krajoch východného Slovenska. K zmene došlo v roku 2005, odkedy je najvyššia chorobnosť hlásená v Bratislavskom kraji s maximálnou vekovo špecifickou chorobnosťou opäť v skupine 25 až 34-ročných dospelých osôb. V prevencii VHA i VHB sú k dispozícii bezpečné a účinné vakcíny. Pri súčasných zmenách v epidemiológii vírusových hepatitíd je dôležité, aby tieto ochorenia vstúpili do pozornosti praktických lekárov, ktorí špecifickou profylaxiou môžu výrazne znížiť ich výskyt.
Kľúčové slová: VHA, VHB, endemicita, epidemiológia, očkovanie.

PRESENT CHANGES IN THE VHA AND VHB HEPATITIS EPIDEMIOLOGY IN SLOVAKIA
Out of at least five viral hepatitides, there are vaccines available only against hepatitis A (VHA) and hepatitis B (VHB). These two hepatitis types are widespread around the globe, however, there are great geographic differencies in the prevalence of individual infections. Continuously high VHA morbidity in eastern regions of Slovakia is cumulating in locations with low sanitary standards, where the disease spreads through straight contact mostly within the group of children aged 1–4. The incidence decreases towards the western part of Slovakia, where the disease does not occur in children under 15 years of age and the maximum morbidity affects the group of adults aged 25–34. These regions with decreased circulation of the virus and a high proportion of susceptible persons are an easy target for spreading the infection from other regions of Slovakia and resulting in a high morbidity. The incidence of VHB has been strongly influenced by the universal mass vaccination which was introduced in 1998 for infants and in 2004 for adults. Both before and after the introduction of vaccination, the highest VHB morbidity was recorded in the eastern regions of Slovakia. A change came in 2005 – since then the highest morbidity has been reported in the Bratislava region with the maximum age-specific morbidity in the group of adults aged 25–34. In providing prevention against VHA and VHB, efficient and safe vaccines are available. Due to the present changes in the epidemiology of viral hepatitides, it is important that general practicioners pay attention to this matter and help significantly lower the incidence by means of specific prophylaxis.
Key words: VHA, VHB, endemicity, epidemiology, vaccination.
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
MUDr. Petr Fráňa
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
HYPERTENZE – LÉČBA VE VYŠŠÍM VĚKU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Táňa Bulíková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dana Hlaváčková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
SPRÁVA Z XVIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE ZÁCHRANA 2008
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
PREHĽADNE
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.,
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,
IV. interní klinika FN Motol, Praha
MUDr. Lucie Doležalová
IV. interní klinika FN Motol, Praha
LÉČBA INZULINEM VE VYŠŠÍM VĚKU
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Hlaváč
Ortopedické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MANAŽMENT BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
ORL klinika LF UK, FN a SZU, Bratislava
AKO SA PREJAVUJE PARATONZILÁRNY ABSCES?
created by © zooom.sk s.r.o.