Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologikcá klinika JLF UK a MFN
MANAŽMENT DEMENCIÍ V AMBULANCII PL
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika UK JLF v Martine
MUDr. Milan Luliak, PhD.,
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
RNDr. Eva Drobná, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
PRENOSNÉ DEMENCIE – PRIONOVÉ CHOROBY
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESO
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Igor Čombor
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Štefan Madarász
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Milan Luliak, PhD.
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Bratislava
DEMENCIA ALZHEIMEROVHO TYPU
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
FARMAKOTERAPIE DEMENCÍ
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Kozub,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Martin Nouza, CSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
IMUNITNÍ SYSTÉM V PREVENCI A LÉČBĚ VIROVÝCH INFEKCÍ
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
AKTUÁLNE ZMENY V EPIDEMIOLÓGII VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD A & B
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
MUDr. Petr Fráňa
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
HYPERTENZE – LÉČBA VE VYŠŠÍM VĚKU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Táňa Bulíková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dana Hlaváčková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
SPRÁVA Z XVIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE ZÁCHRANA 2008
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
PREHĽADNE
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.,
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,
IV. interní klinika FN Motol, Praha
MUDr. Lucie Doležalová
IV. interní klinika FN Motol, Praha
LÉČBA INZULINEM VE VYŠŠÍM VĚKU
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Hlaváč
Ortopedické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MANAŽMENT BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
Autori sa v prehľadovom článku z pohľadu algeziológa a ortopéda zaoberajú osteoartrózou (OA) ako jedným z najčastejších ochorení, pričom podstatnú časť práce venujú možnostiam liečby bolesti, ktorá pravidelne OA sprevádza a tvorí jej najnepríjemnejšiu súčasť. V prvej časti autori rozoberajú etiológiu OA, jej vývojové štádiá, ako aj možnosti diagnostiky a liečby OA, ktorú delia na konzervatívnu (farmakologickú i nefarmakologickú) a operačnú. V druhej časti textu môžeme nájsť patofyziologickú i klinickú charakteristiku bolesti pri OA, predovšetkým váhonosných kĺbov, ďalej možnosti farmakoterapie bolesti podľa analgetického rebríka s použitím neopoidových analgetík, slabých i silných opioidov a viacerých skupín adjuvancií. Zameriavajú sa na problematiku podávania nesteroidových analgetík vrátane koxibov, ale aj opioidov pri ich užívaní pacientami s nenádorovou bolesťou. Spomínajú aj anesteziologické a neuromodulačné techniky, ale aj nefarmakologické postupy v liečbe bolesti pri OA.
Kľúčové slová: liečba osteoartrózy, neopioidové a opioidové analgetiká, nefarmakologické postupy.

PAIN MANAGEMENT IN OSTEOARTHROSIS
Authors in their overview article deal with osteoarthrosis (OA) as one of the most frequent diseases viewed from the point of both the algesiologist and orthopedist. Nevertheless, the substantial part of the article is dedicated to the possibilities of the disease treatment that regularly accompanies the OA and is its most unpleasant feature. In the first part the authors are concerned with the OA ethiology, its phases of development as well as with possibilities of the OA diagnosis and treatment that is divided into conservative (both pharmacological and non-pharmacological) and surgical. Second part of the article is focused on both patophysiologic and clinical characteristics of pain in the OA, mainly related to weight-carrying joint; on possibilities of pain pharmacotherapy according to the analgetics scale using non-opoid analgetics, weak and strong opioids and several groups of adjuvancies. Also, attention is paid to the issues of administering non-steroid analgetics including COX-2 inhibitors as well as opioids when taken by patients suffering from non-cancer disease other than cancer-related disease. The authors also mention both anesthesiological and neuromodulational techniques as well as non-pharmacological procedures in pain treatment accompanying the OA.
Key words: treatment of osteoarthrosis, non-opioid and opioid analgetics, non-pharmacological treatment.
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
ORL klinika LF UK, FN a SZU, Bratislava
AKO SA PREJAVUJE PARATONZILÁRNY ABSCES?
created by © zooom.sk s.r.o.