Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
VYBRANÉ ZÁPALOVÉ REUMATICKÉ OCHORENIA
TÉMA
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IDIOPATICKÉ ZÁPALOVÉ MYOPATIE
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA – KLINICKÝ OBRAZ, DIAGNOSTIKA A LIEČBA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Zuzana Homerová
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
KLINICKÝ OBRAZ A PRIEBEH REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY ZAČÍNAJÚCEJ VO VYŠŠOM VEKU
Reumatoidná artritída začinajúca vo vyššom veku (EORA) predstavuje niektoré klinické a genetické rozdiely od reumatoidnej artritídy (RA) s rýchlym začiatkom. Základné odlišnosti pri EORA sú: 1. približne rovnaký výskyt choroby medzi ženami a mužmi, 2. častejší akútny začiatok choroby, 3. častejšie postihnutie veľkých kĺbov, 4. častejšia oligoartikulárna distribúcia, 5. častejšie systémové prejavy na začiatku – vysoká sedimentácia erytrocytov, úbytok na váhe, či únava, 6. častejší výskyt „séronegativity“, t. j. neprítomnosti RF pri detekcii bežnými aglutinačnými testami, 7. horšia funkčná schopnosť a znížená kvalita života pacientov s EORA, 8. o niečo častejšie prípady so závažným priebehom, kde dôjde rapídne ku vzniku ťažkého funkčného postihnutia a deštruktívnych zmien. Iné reumatické ochorenia, ktoré sa vyskytujú u starších ľudí, ako polymyalgia rheumatica, ustupujúca séronegatívna symetrická synovitída s mäkkým edémovým syndrómom na dorse rúk a nôh, dnavá artritída, kalciumpyrofosfátová artropatia, osteoartróza, paraneoplastické syndrómy a ďalšie nozologické jednotky (spondyartritídy vo vyššom veku) musia byť zohľadnené pri diferenciálnej diagnóze. Pri terapeutických postupoch treba mať na zreteli, že starší ľudia majú obvykle viac ako jednu chorobu, dostávajú viac liekov, ktoré môžu medzi sebou reagovať.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída vo vyššom veku, patogenéza, klinický obraz, diferenciálna diagnostika, priebeh a zásady liečby.

CLINICAL PICTURE AND COURSE OF ELDERLY-ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS
Elderly-onset rheumatoid arthritis (EORA) represents some clinical and genetic variations from rheumatoid arthritis (RA) with rapid onset. Basic differences in EORA are: 1. approximately equal occurrence of the disease in women and men, 2. the onset of the disease is more frequently acute, 3. more frequent involvement of large joints, 4. more frequent oligo-articular distribution, 5. more frequent systemic manifestations at the beginning – high erythrocyte sedimentation, weight loss, or fatigue, 6. more frequent occurrence of „RF serum negativity, 7. worse functional ability and decreased quality of life in EORA patients. Slightly more cases with severe course, where grave functional involvement and destructive changes develop rapidly. Other rheumatic diseases, which occur in the elderly, as polymyalgia rheumatica, remitting seronegative symmetrical synovitis with soft edema syndrome at the dorsum of hands and feet, gouty arthritis, Calcium pyrophosphate arthropathy, osteoarthritis, paraneoplastic syndromes and other nosological entities (spondylarthritis in elderly) shall be considered in differential diagnostics. In therapy procedures the account shall be taken of the fact that the elderly usually suffer from more than one disease and are administered several various drugs which might interact.
Key words: rheumatoid arthritis in the elderly, pathogenesis, clinical picture, differential diagnostics, treatment course, therapy principles.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava-Staré Mesto
TAKAYASUOVA ARTERITÍDA
MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Martin Žlnay
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA – NOVÉ POZNATKY V LIEČBE
PREHĽADNE
MUDr. Emőke Šteňová
I.interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Staré Mesto
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FNsP Bratislava-Petržalka
MUDr. Lahim Baqi
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY PRIMÁRNEJ OSTEOPORÓZY V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
HYPERVENTILAČNÝ SYNDRÓM
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
LEKÁR A LIEČITELIA
PRÍLOHA
ČLÁNKY UVEREJNENÉ V ČASOPISE VIA PRACTICA V ROKU 2007
Z PRAXE
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie FN, Trnava
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
SYNDRÓM SAPHO U 13-ROČNÉHO DIEVČAŤA
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
HISTÓRIA FARMAKOEKONOMIKY A ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA
created by © zooom.sk s.r.o.