Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
VYBRANÉ ZÁPALOVÉ REUMATICKÉ OCHORENIA
TÉMA
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IDIOPATICKÉ ZÁPALOVÉ MYOPATIE
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA – KLINICKÝ OBRAZ, DIAGNOSTIKA A LIEČBA
Reumatoidná artritída (RA) je časté, závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny vrátane určitej genetickej predispozície a je preň charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie. Celkovo je však priebeh progresívny a často vedie k invalidite. Ochorenie taktiež skracuje život až o 10 rokov. Reumatoidná artritída je heterogénne ochorenie, má rozdielnu aktivitu choroby, ako aj rozdielnu rýchlosť rozvoja štrukturálnych zmien. Pritom býva diferencované vnímanie subjektívnych ťažkostí ako býva odlišný vplyv na disabilitu a kvalitu života. Cieľom liečby je dosiahnutie remisie, liečba však musí byť včasná, agresívna. V terapii sú k dispozícii lepšie liečebné prostriedky okrem tradičných DMARDs, je to hlavne biologická terapia, hodnotenie aktivity je presnejšie, pričom treba brať do úvahy aj kontinuálne monitorovanie a bezpečnosť liečby pri RA.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída, etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, klasifikačné kritériá, laboratórne nálezy pre reumatoidnú artritídu, liečba reumatoidnej artritídy, bazálna liečba / tradičné DMARDs, biologická terapia, monitorovanie a bezpečnosť liečby pri RA.

RHEUMATOID ARTHRITIS – CLINICAL PICTURE, DIAGNOSTICS AND TREATMENT
Rheumatoid arthritis (RA) is a frequent, severe, inflammatory disease of joints which affects all age groups, with highest occurrence in young people and premenopausal women. The disease is of multifactorial origin, including certain genetic predisposition, and it is characterised by chronic inflammation initiated and maintained via autoimmune mechanisms. The course of RA varies. Acute exacerbations and remissions take turns. Overall, the disease course is progressive and it often leads to disability. The disease also shortens life by as much as 10 years. Rheumatoid arthritis is a heterogeneous disease, with varying activity and progession of structural change development. The perceptions of subjective difficulties in patients usually differ, just as the impact on their disability and quality of life. The treatment objective is a remission, but there has to be early and aggressive therapy introduced to achieve it. Besides traditional DMARDs, there are better options available nowadays, mainly biological therapy. The disease activity assessment has became more precise. In RA, continual monitoring and safety of treatment shall be considered.
Key words: rheumatoid arthritis, etiopathogenesis, pathological anatomy, clinical picture, classification criteria, laboratory findings for rheumatoid arthritis, treatment of rheumatoid arthritis, basal treatment (traditional DMARDs, biological therapy), monitoring and safety of treatment in RA.
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Zuzana Homerová
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
KLINICKÝ OBRAZ A PRIEBEH REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY ZAČÍNAJÚCEJ VO VYŠŠOM VEKU
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava-Staré Mesto
TAKAYASUOVA ARTERITÍDA
MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Martin Žlnay
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA – NOVÉ POZNATKY V LIEČBE
PREHĽADNE
MUDr. Emőke Šteňová
I.interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Staré Mesto
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FNsP Bratislava-Petržalka
MUDr. Lahim Baqi
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY PRIMÁRNEJ OSTEOPORÓZY V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
HYPERVENTILAČNÝ SYNDRÓM
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
LEKÁR A LIEČITELIA
PRÍLOHA
ČLÁNKY UVEREJNENÉ V ČASOPISE VIA PRACTICA V ROKU 2007
Z PRAXE
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie FN, Trnava
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
SYNDRÓM SAPHO U 13-ROČNÉHO DIEVČAŤA
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
HISTÓRIA FARMAKOEKONOMIKY A ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA
created by © zooom.sk s.r.o.