Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
VYBRANÉ ZÁPALOVÉ REUMATICKÉ OCHORENIA
TÉMA
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IDIOPATICKÉ ZÁPALOVÉ MYOPATIE
Idiopatické zápalové myopatie (IZM) patria medzi systémové choroby spojiva (SCHS). Ich hlavnými prestaviteľmi sú dermatomyozitída (DM) a polymyozitída (PM). Zriedkavo sa vyskytujú i v detskom veku, môžu byť asociované s nádorovými chorobami, alebo vytvárajú prekryté syndrómy s inými SCHS. Pre klinický obraz IZM je charakteristická svalová slabosť, myalgie a postihnutie vnútorných orgánov. Pre DM sú typickým nálezom Gottronove erytémy a heliotropné mihalnice. Laboratórne je prítomné zvýšenie svalových enzýmov (kreatínkináza) a pozitivita autoprotilátok, ktoré sú špecifické pre túto skupinu chorôb. Spektrum myozitických syndrómov a myopatií je podstatne širšie: môže byť vyvolané exogénnymi faktormi (baktérie, vírusy, lieky, chemické látky). V diferenciálnej diagnostike je potrebné odlíšiť geneticky podmienené choroby a nezápalové myopatie inej etiológie. V terapii sa využívajú kortikoidy, imunosupresíva, ale i liečebná rehabilitácia a symptomatická liečba. Diagnostika a liečba zápalových myopatií si vyžaduje komplexný prístup a spoluprácu viacerých odborných lekárov.
Kľúčové slová: idiopatické zápalové myopatie, dermatomyozitída, polymyozitída, systémové choroby spojiva, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba.

IDIOPATIC INFLAMMATORY MYOPATHY
Idiopatic inflammatory myopathy (IIM) belongs to connective tissue diseases. The main representatives are dermatomyositis (DM) and polymyositis (PM). Rarely they appeared in child age, they can associated with tumorous diseases or they make overlap syndromes with others CTD. Clinical finding of IIM is characteristic by muscle weakness, myalgia, involvement of internal organs. Typical findings for DM are Gottron´s erythema, heliotropic eyelashs. In the laboratory findings there are elevation of muscle enzymes (creatinkinase) and positivity of autoantibodies, which are specific for this group of diseases. Spectrum of myositic syndromes and myopathies substantially greater: they could be caused by exogenous factors (bacterial, virus, drugs, chemical substances). In differential diagnosis is need necessary to different genetic dependent diseases and non-inflammatory myopathies of others etiology. In therapy we use corticoids, immunosupresive drugs, but therapeutical rehabilitation and symptomatic therapy too. Diagnostic and therapy of inflammatory myopaties demand approach and cooperation of more specialists.
Key words: idiopatic inflammatory myopathies, dermatomyositis, polymyositis, connective tissue diseases, diagnostic, differential diagnostic, therapy.
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA – KLINICKÝ OBRAZ, DIAGNOSTIKA A LIEČBA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Zuzana Homerová
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
KLINICKÝ OBRAZ A PRIEBEH REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY ZAČÍNAJÚCEJ VO VYŠŠOM VEKU
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava-Staré Mesto
TAKAYASUOVA ARTERITÍDA
MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Martin Žlnay
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA – NOVÉ POZNATKY V LIEČBE
PREHĽADNE
MUDr. Emőke Šteňová
I.interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Staré Mesto
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FNsP Bratislava-Petržalka
MUDr. Lahim Baqi
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov
MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY PRIMÁRNEJ OSTEOPORÓZY V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
HYPERVENTILAČNÝ SYNDRÓM
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
LEKÁR A LIEČITELIA
PRÍLOHA
ČLÁNKY UVEREJNENÉ V ČASOPISE VIA PRACTICA V ROKU 2007
Z PRAXE
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie FN, Trnava
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
SYNDRÓM SAPHO U 13-ROČNÉHO DIEVČAŤA
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
HISTÓRIA FARMAKOEKONOMIKY A ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA
created by © zooom.sk s.r.o.